Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні аспекти наукової спеціальності» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the discipline "Modern aspects of scientific specialty" specialty 192 "Building and Civil Engineering"

Downloads

Downloads per month over past year

03-01-118 Бабич, Є. М. and Дворкін, Л. Й. and Мартинов, С. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні аспекти наукової спеціальності» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the discipline "Modern aspects of scientific specialty" specialty 192 "Building and Civil Engineering". [Робочі програми]

[img] Text
РП 03-01-118 Сучасні аспекти наук. спец,1.pdf

Download(488kB)

Abstract

рограма навчальної дисципліни «Сучасні аспекти наукової спеціальності» розроблена відповідно до ОНП за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки і охоплює всі змістові модулі з кількістю академічних годин, передбачених навчальним планом. Дисципліна складається з трьох модулів. В першому модулі (М-1) висвітлені основні етапи розвитку будівельної науки і техніки, внесок вітчизняних інженерів і вчених в розвиток теорії будівельних конструкцій, розглянуті типи будівельних конструкцій, будівель і споруд, основні положення компоновки цивільних та виробничих будівель, забезпечення їх просторової жорсткості. В окремих змістових модулях розглянуті експериментальні та теоретичні основи розрахунку будівельних конструкцій, зокрема залізобетонних, металевих конструкцій та конструкцій з деревини. Наведені результати наукових досліджень роботи будівельних конструкцій, їх врахування в сучасних методах розрахунку за граничними станами, звертається увага на можливі основні напрями виконання досліджень будівельних конструкцій з метою удосконалення їх розрахунку з необхідною надійністю та економічністю. Другий модуль (М-2) присвячений сучасним напрямкам технічного розвитку у будівельному матеріалознавстві. Особлива увага надається впровадженню енергозберігаючим технологіям та ж забезпеченню необхідної якості будівельних матеріалів. Розглянуті питання підвищення якості та ефективності основних видів будівельних матеріалів. Характеризуються природні кам’яні і керамічні матеріали, скло і вироби з мінеральних розплавів. Особлива увага надається штучним безвипальним матеріалам та матеріалам на безцементних в’яжучих, матеріалам з вторинних сировинних продуктів. В третьому модулі (М-3) розглянуті питання водопостачання та водовідведенню. Проаналізовані методи інтенсифікації роботи водозабірних споруд з поверхневих та підземних джерел. Висвітлені сучасні тенденції розвитку систем подачі та розподілу води, шляхи підвищення енергоефективності роботи насосних станцій, сучасне програмне забезпечення для розрахунків систем водопостачання та водовідведення. Значне місце в програмі дисципліни відведено питанням вдосконалення методів знешкодження та утилізації стічних вод. Розглянуті вимоги до якості обробки стоків, аспекти інтенсифікації фізичних, хімічних та біологічних методів обробки осадів та методів знешкодження хвороботворних організмів перед скидом та використанням води. The course of study "Contemporary Aspects of Scientific Specialty" is developed in accordance with the program in the specialty 192 - "Construction and Civil Engineering" for applicants for higher education of the third (educational and scientific) level of training and covers all content modules with the number of academic hours stipulated in the curriculum. The discipline consists of three modules. The first module (M-1) covers the main stages of the development of construction science and technology, the contribution of domestic engineers and scientists to the development of the theory of structural structures, examines the types of structural structures, buildings and structures, basic provisions of the layout of civil and industrial buildings, ensuring their spatial rigidity. Experimental and theoretical bases for the calculation of building structures, including reinforced concrete, metal and wood structures, are considered in separate content modules. The results of scientific researches of work of building structures are presented, their consideration in modern methods of calculation by boundary states, attention is paid to the possible basic directions of performance of studies of building structures in order to improve their calculation with the necessary reliability and economy. The second module (M-2) is dedicated to the modern directions of technical development in building materials science. Particular attention is paid to the introduction of energy-saving technologies and the provision of the required quality of building materials. The questions of improvement of quality and efficiency of the basic types of building materials are reviewed. It is characterized natural stone and ceramic materials, glass and mineral products. Particular attention is paid to artificial non-burning materials and materials on cementless binders, materials from secondary raw materials. The third module (M-3) addresses the issues of water supply and sewerage. Methods of intensification of work of water intake structures from surface and underground sources are analyzed. The modern tendencies of development of systems of supply and distribution of water, ways of increase of energy efficiency of work of pumping stations, modern software for calculations of systems of water supply and drainage are highlighted. Significant place in the discipline program is given to the improvement of methods of disposal and wastewater disposal. Requirements for the quality of wastewater treatment, aspects of intensification of physical, chemical and biological methods of sludge treatment and methods of disposal of pathogens before discharge and use of water are reviewed

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-01-118, будівлі, споруди, будівельні конструкції, будівельні матеріали, водопостачання та водовідведення, сучасні технології, дослідження, проектування, напрямки удосконалення, Buildings, structures, constructions, building materials, water supply and sewerage, modern technologies, research, design, directions of improvement
Шифр: 03-01-118
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 May 2020 11:36
Last Modified: 22 May 2020 12:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18141

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year