Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of tne Discipline "The methodology of scientifie research"

Downloads

Downloads per month over past year

03-01-126 Бабич, Є. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of tne Discipline "The methodology of scientifie research". [Робочі програми]

[img] Text
РП 03-01-126,1.pdf

Download(412kB)

Abstract

Робоча програма передбачає вивчення низки тем, освоєння яких дасть можливість фахівцям супроводжувати практичну діяльність існуючими науковими рішеннями або, спираючись на знання методології наукових досліджень, здобувати нові знання і рішення та упроваджувати їх в практичній діяльності. Освоєння методології наукових досліджень дасть можливість випускникам продовжувати успішну свою майбутню наукову діяльність. Програма передбачає теоретичне вивчення восьми тем та набуття вмінь виконувати дослідження на практичних заняттях. В першій темі висвітлюються методологічні основи наукового знання, де звертається увага на поняття наукових знань та методи наукового пізнання, а також на етичні і естетичні основи методології. В другій темі наведені методи вибору напрямку та формулювання теми наукових досліджень. Пошуку, накопиченню та обробці наукової інформації присвячена третя тема. В темі концентрується увага на електронній формі інформаційних ресурсів. Основною складовою методології наукових досліджень складають методи теоретичних та експериментальних досліджень, які висвітлені четвертій темі. Наводяться структура і моделі теоретичних досліджень, особлива увага надається виконанню багатофакторним планованим експериментам. Методи обробки результатів експериментальних досліджень та їх оформлення наведені в п’ятій темі. Особливостям наукової діяльності та роботи дослідників в науковому колективі, а також ролі науки в сучасному суспільстві присвячені шоста та сьома теми. Питання структури магістерської кваліфікаційної роботи, її мети та змісту висвітлені в сьомій темі. Також в програмі наведені теми практичних занять та деякі питання виконання індивідуального наукового завдання. The program of work envisages the study of a number of topics, the mastering of which will enable specialists to accompany practical activities with existing scientific decisions or, based on knowledge of the methodology of scientific research, acquire new knowledge and solutions and introduce them in practice. Mastering the methodology of scientific research will enable graduates to continue their successful postgraduate studies or devote their future activities to scientific research. The program provides the theoretical study of eight topics, practical classes and the implementation of an individual scientific problem. The first topic focuses on the methodological foundations of scientific knowledge, where attention is drawn on the concept of scientific knowledge and methods of scientific cognition, as well as on the ethical and aesthetic foundations of the methodology. In the second topic, the methods of selecting the direction and formulation of the topic of scientific research. The third topic is devoted to the search, accumulation and processing of scientific information. The topic focuses on the electronic form of information resources. The main component of the methodology of scientific research is the methods of theoretical and experimental studies, which are covered in the fourth theme. The structure and models of theoretical studies are given, special attention is paid to the implementation of multifactorial planned experiments. Methods of processing the results of experimental studies and their design are given in the fifth theme. The specialities of scientific activity and the work of researchers in the scientific community, as well as the role of science in modern society, are devoted to the sixth and seventh topics. The question of the structure of the master's qualification work, its aim and content are highlighted in the eighth theme. Also in the program are the topics of practical classes and some issues of the implementation of an individual scientific problem

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-01-126, наука, наукові дослідження, види пізнання, вибір теми, гіпотези, теоретичні і експериментальні дослідження, обробка та оформлення результатів, наукова діяльність, роль науки в суспільстві, science, scientific researches, types of cognition, topic selection, hypotheses, theoretical and experimental researches, processing and designing of results, scientific activity, role of science in society
Шифр: 03-01-126
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 25 May 2020 09:44
Last Modified: 25 May 2020 13:23
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18150

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year