ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ

Downloads

Downloads per month over past year

Зубик, Л. В. and Зубик, Я. Я. and Іваницька, А. Ю. and Батечко, О. Я. and Zubyk, L. V. and Zubyk, Y. Y. and Ivanytska, A. Y. and Batechko, O. Y. (2019) ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 126-136.

[img] Text
Vt8812 (1).pdf

Download(178kB)

Abstract

Практична діяльність окремих структур, спрямованих на захист даних і функціонуючих в установах усіх форм власності, є важливою умовою їх безпечного функціонування і розвитку. Попри стабільне підвищення вимог до систем захисту інформації, прийняття міжнародних стандартів у галузі інформаційної безпеки, збільшення витрат на розвиток систем захисту, обсяг збитків, які завдаються власникам інформаційних ресурсів, продовжує неухильно зростати. Більшість недоліків систем захисту інформації визначаються невдалими архітектурними рішеннями і стратегіями побудови системи захисту. Критична ситуація в сфері інформаційної безпеки посилюється у зв’язку з використанням глобальної мережі для проведення електронних транзакцій організацій та регулярною появою невідомих раніше типів деструктивних інформаційних впливів. Базою для комплексної системи захисту інформації є організаційні методи, за допомогою яких виконується об’єднання на правовій основі технічних, програмних і криптографічних засобів захисту інформації. Нові технології породжують нові види загроз, що потребує оперативного опрацювання інформації та пошуку адекватних інструментів для нівелювання їх наслідків. Найбільшу небезпеку нині складають таргетингові атаки різних типів та інсайдери. Стрімке поширення засобів масової комунікації призводить до зростання залежності суспільства від інформації. Помічено тенденцію щодо збільшення випадків атак, спрямованих на індивідуальних користувачів. Спеціалізоване медичне обладнання має низку особливостей, що унеможливлюють застосування більшості стандартних технологій захисту. Активні імпланти потребують таких засобів захисту, що не впливають на роботу самого пристрою. Моніторинг та оцінка безпеки пристроїв також повинні здійснюватися незалежно від їх функціонування. Слабкі обчислювальні потужності унеможливлюють застосування в таких системах традиційних програмно-апаратних та криптографічних рішень. Статистика останніх років підтверджує той факт, що небезпека внутрішніх загроз помітно перевищує зовнішні. Питання діяльності, пов’язаної з забезпеченням надійного зберігання інформації, належать до організаційних методів захисту інформації і потребують періодичної ревізії та коригування.

Title in English

ORGANIZATIONAL METHODS OF INFORMATION PROTECTION OF MODERN PRIVATE MEDICAL INSTITUTIONS

English abstract

The practical activity of individual data protection structures and institutions that operating in all forms of ownership is an important condition for their secure functioning and development. Despite the steady increase in the requirements for information security systems, the adoption of international standards in the field of information security, the increasing costs for the development of security systems, the amount of damage inflicted on the owners of information resources continues to grow steadily. Most deficiencies in information security systems are determined by poor architectural solutions and strategies for building a security system. The critical situation in the field of information security is exacerbated by the use of the global network for electronic transactions of organizations and the regular appearance of previously unknown types of destructive information impacts. The basis for a comprehensive information security system is the organizational methods by which legal, technical, software and cryptographic information security systems are integrated. New technologies create new types of threats that require prompt processing of information and finding adequate tools to counteract their effects. The biggest danger now is targeting attacks of various types and insiders. The rapid proliferation of mass media has led to an increase in society’s dependence on information. There has been a tendency for an increase in individual-targeted attacks. Specialized medical equipment has a number of features that make it impossible to use most standard protection technologies. Active implants require protection that does not affect the operation of the device itself. The monitoring and evaluation of the safety of devices must also be carried out regardless of their operation. Weak computing power makes it impossible to use traditional hardware and cryptographic solutions in such systems. Recent years’ statistics confirm the fact that the danger of internal threats far outweighs the external ones. Issues related to the secure storage of information relate to organizational information security practices and require periodic review and adjustment.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: методи захисту інформації, організаційні методи захисту даних, methods of information protection, organizational methods of data protection
УДК: 004.5: 65.012.8
Бібліографічний опис: Організаційні методи захисту інформації сучасних приватних медичних установ / Л. В. Зубик, Я. Я. Зубик, А. Ю. Іваницька, О. Я. Батечко // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 4(88). – С. 126-136.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2019 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2019
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 01 Jun 2020 20:13
Last Modified: 01 Jun 2020 20:13
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18214

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year