ANALYSIS OF MODERN KOREAN LITERATURE: UN SONGHI ARTWORKS

Downloads

Downloads per month over past year

Akimova, Anas. O. and Akimova, А. О. and Акімова, Анас. О. and Акімова, А. О. (2020) ANALYSIS OF MODERN KOREAN LITERATURE: UN SONGHI ARTWORKS. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації (1). pp. 16-24.

[img] Text
Акімова, Анас. О. Акімова, А. О. ANALYSIS OF MODERN KOREAN LITERATURE зах.pdf

Download(394kB)

Abstract

Сучасна корейська література є вагомою складовою частиною літератури світової. На хвилі глобалізації і посилення мультикультуралізму вона поєднала в собі корейську національну літературну традицію з європейськими і західними (американським) впливами. Вивчення художніх рис корейської прози і поезії, її образної та тематичної специфіки дає можливість збагатити літературознавчу науку і висвітлити взаємозв’язок між корейськими народами і становленням корейської літератури ХХ ст. Можемо відзначити, що національна специфіка літератури – це органічна якість художньої літератури певного народу, що відрізняється від якостей інших літератур. Також національна специфіка літератури зумовлена певними факторами, передусім ментальністю народу. Якщо народу, котрий став історично стійкою спільнотою, властива певна сукупність етнічно психологічних ознак, то вони обов’язково відображаються на духовному світі письменника, позначаються на його мисленні, результати творчості. Художній текст можна розглядати як одну з форм суспільної свідомості, адже література завжди в тій чи іншій мірі відображає соціальні тенденції свого часу. Не є виключенням і творчість Юн Сонхі. Проаналізувавши кілька текстів Юн, ми дійшли висновку, що особливу увагу письменниця приділяє проблемі самотності на тлі розпаду сім’ї. У ході дослідження було виявлено декілька причин, що спонукали Юн звернутися до даної проблематики. Перша причина – це ослаблення інституту сім’ї в сучасній Кореї на тлі глобалізації та поступового відходу від традиційних цінностей, оскільки для Кореї зараз у деякій мірі характерний так званий стан аномії. У даній статті авторами розглядається проблема самотності на тлі розпаду сім’ї в текстах Юн Сонхі. Описано ряд ідей, властивих творчості письменниці, визначено літературні прийоми, що використовуються для кращого розкриття проблематики. Також дається аналіз ролі мотиву їжі в описі проблеми самотності в текстах Юн. Також слід зазначити, що національна своєрідність корейської літератури, насамперед полягає у вирішенні та висвітленні головних питань народу – освітленні їх в інтересах нації. Відображення життя у творах відрізняється глибиною проникнення в духовні прояви, правдивістю зображення, яке має виховувати в народові кращі людські риси і почуття. Письменник повинен у простий і виразній формі донести ті чи інші почуття до широкої громадськості.

Title in English

АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ КОРЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ХУДОЖНІ ТВОРИ ЮН СОНХІ

English abstract

Contemporary Korean literature is a significant component of world literature. In the wake of globalization and the strengthening of multiculturalism, she combined the Korean national literary tradition with European and Western (American) influences. The study of the artistic features of Korean prose and poetry, its figurative and thematic specifics makes it possible to enrich literary science and to illuminate the relationship between Korean peoples and the formation of 20th-century Korean literature. We can note that the national specificity of literature is the organic quality of fiction of a certain people, different from the qualities of other literatures. Also, the national specifics of literature is determined by certain factors, primarily the mentality of the people. If a nation that has become a historically stable community is characterized by a certain set of ethnically psychological attributes, then they will necessarily affect the spiritual world of the writer, affect his thinking, the results of his work. A literary text can be considered as one of the forms of public consciousness, because literature always to one degree or another reflects the social trends of its time. No exception is the work of Yoon Songhi. After analyzing several texts of Yoon, we came to the conclusion that the writer pays special attention to the problem of loneliness against the background of the breakup of the family. The study revealed several reasons that prompted Yoon to address this issue. The first reason is the weakening of the institution of the family in modern Korea amid globalization and a gradual departure from traditional values. For Korea, the so-called state of anomie is now somewhat characteristic. In this article, the authors consider the problem of loneliness against the backdrop of the collapse of the family in the texts of Yoon Songhi. A number of ideas inherent in the work of the writer are described, literary techniques are used that are used to better reveal the problems. It also analyzes the role of the food motive in describing the problem of loneliness in Yun texts. It should be noted that the national originality of Korean literature, first of all, consists in solving and covering the main issues of the people – covering them in the interests of the nation. The reflection of life in works is distinguished by the depth of penetration into spiritual manifestations, the veracity of the image, which should bring up the best human features and feelings in the people. The writer must convey in a simple and expressive form to the reader certain feelings for the general public.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Korean literary stories, Korean literature, loneliness, family breakdown, Korea, food symbolism, modern Korean literature, корейські літературні розповіді, корейська література, самотність, розпад сім’ї, Корея, символізм їжі, сучасна корейська література
УДК: 821.581/-21
Бібліографічний опис: Akimova A. O. Analysis of modern Korean literature: un songhi artworks / A. O. Akimova, A. O. Akimova // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - ВД «Гельветика», 2020. - Т. 31(70), № 1, Ч. 4 - С. 16-24. (Index Copernicus International).
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 01 Jul 2020 10:50
Last Modified: 01 Jul 2020 10:50
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18414

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year