Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні та спеціалізовані мови програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Program of the Discipline "Modern And Specialized Programming Languages" specialt 126 “Information systems and technologies“

Downloads

Downloads per month over past year

04-05-71 Шроль, Т. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні та спеціалізовані мови програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Program of the Discipline "Modern And Specialized Programming Languages" specialt 126 “Information systems and technologies“. [Робочі програми]

[img] Text
04-05-71,1.pdf

Download(393kB)

Abstract

Дисципліна «Сучасні та спеціалізовані мови програмування» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль спеціаліста в області проектування та розробки програмного забезпечення із використанням сучасних та спеціалізованих мов програмування. В рамках вивчення даної дисципліни розглянуто сучасні парадигми програмування під час програмної реалізації прикладних завдань в області інформаційних систем і технологій та у майбутній професійній діяльності. Розглянуто особливості використання Python під час розробки різнотипних програмних продуктів: від написання простих програм до SDI-, MDI- та веб-застосунків. Викладання навчальної дисципліни «Сучасні та спеціалізовані мови програмування» забезпечить такі результати навчання:  застосовувати розуміння принципів структурного програмування, сучасних процедурно-орієнтованих мов, основних структур даних для розробки складних програмних систем;  володіти сучасними технологіями автоматизації проектування складних об’єктів і систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій, сучасними парадигмами та мовами програмування;  розуміти теорію побудови та володіти сучасними методами проектування, розробки та використання розподілених інформаційних систем (архітектура, структура і основні задачі створення, концепція апаратних і програмних рішень), методологією прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів, процедур і операцій;  застосовувати сучасні технології та інструментальні засоби розробки програмних систем на всіх етапах життєвого циклу;  пояснити різницю між різними парадигмами програмування, охарактеризувати види програмування, здійснювати класифікацію методів розроблення інформаційних систем,  демонструвати поєднання різних методів проектування, програмування та створення сучасних систем обробки інформації, обчислювальних систем різного призначення. The discipline "Modern and Specialized Programming Languages" is a theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of software design and development using modern and specialized programming languages. As part of the study of this discipline, modern programming paradigms are considered during the program implementation of applied tasks in the field of information systems and technologies and in future professional activities. Features of using Python in the development of various software products are considered: from writing simple programs to SDI, MDI and web applications. Teaching the discipline "Modern and Specialized Programming Languages" will provide the following learning outcomes:  apply an understanding of the principles of structural programming, modern procedural-oriented languages, basic data structures for the development of complex software systems;  have modern technologies for automating the design of complex objects and systems, products and services of information technology, modern paradigms and programming languages;  understand the theory of construction and have modern methods of design, development and use of distributed information systems (architecture, structure and main tasks of creation, the concept of hardware and software solutions), methodology for making optimal decisions about software, algorithms, procedures and operations;  apply modern technologies and tools for software development at all stages of the life cycle;  explain the difference between different paradigms of programming, describe the types of programming, classify methods of developing information systems;  demonstrate a combination of different methods of design, programming and creation of modern information processing systems, computer systems for different purposes

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-05-71, ООП, Python, аналіз даних, візуалізація даних, програмування графічного інтерфейсу, веб-фреймворк, веб-застосунок, вебсервіси, Flask, Django, SQLite, PyCharm, OOP, Python, data analysis, data visualization, graphical interface programming, web framework, web application, web services, Flask, Django, SQLite, PyCharm
Шифр: 04-05-71
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 126 Інфомаційні системи і технології
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп'ютерних технологій та економічної кібернетики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Jul 2020 16:20
Last Modified: 09 Jul 2020 16:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18446

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year