Робоча програма навчальної дисципліни «Крос-платформне програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Program of the Discipline "Cross-platform programming" specialt 126 “Information systems and technologies“

Downloads

Downloads per month over past year

04-05-73 Шроль, Т. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Крос-платформне програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Program of the Discipline "Cross-platform programming" specialt 126 “Information systems and technologies“. [Робочі програми]

[img] Text
04-05-73,1.pdf

Download(233kB)

Abstract

Дисципліна «Крос-платформне програмування» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль спеціаліста в області розробки крос-платформного програмного забезпечення. Зокрема, дисципліна покликана сформувати у студентів компетентності, необхідні для ефективного використання мови Java при розробці крос-платформного прикладного програмного забезпечення, вебзастосунків, розв‘язування практичних обчислювальних задач на комп’ютері. Викладання навчальної дисципліни «Крос-платформне програмування» забезпечить такі результати навчання:  застосовувати розуміння принципів структурного програмування, сучасних процедурно-орієнтованих мов, основних структур даних для розробки складних програмних систем;  володіти сучасними технологіями автоматизації проектування складних об’єктів і систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій, сучасними парадигмами та мовами програмування;  розуміти теорію побудови та володіти сучасними методами проектування, розробки та використання розподілених інформаційних систем (архітектура, структура і основні задачі створення, концепція апаратних і програмних рішень), методологією прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів, процедур і операцій;  застосовувати сучасні технології та інструментальні засоби розробки програмних систем на всіх етапах життєвого циклу;  пояснити різницю між різними парадигмами програмування, охарактеризувати види програмування, здійснювати класифікацію методів розроблення інформаційних систем;  демонструвати поєднання різних методів проектування, програмування та створення сучасних систем обробки інформації, обчислювальних систем різного призначення. The discipline "Cross-platform programming" is a theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of cross-platform software development. In particular, the discipline is designed to form in students the competencies necessary for the effective use of Java in the development of cross-platform application software, web applications, solving practical computational problems on a computer. Teaching the discipline "Cross-platform programming" will provide the following learning outcomes:  apply an understanding of the principles of structural programming, modern procedural-oriented languages, basic data structures for the development of complex software systems;  have modern technologies for automating the design of complex objects and systems, products and services of information technology, modern paradigms and programming languages;  understand the theory of construction and have modern methods of design, development and use of distributed information systems (architecture, structure and main tasks of creation, the concept of hardware and software decisions), methodology for making optimal decisions about software, algorithms, procedures and operations;  apply modern technologies and tools for software systems development at all stages of the life cycle;  explain the difference between different paradigms of programming, describe the types of programming, classify methods of developing information systems;  demonstrate a combination of different methods of design, programming and creation of modern information processing systems, computer systems for different purposes

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-05-73, інструментальні середовища програмування, Eclipse, IntelliJ IDEA, Java 8, JDK, Java SDK, JVM, Apache Tomcat, MySQL, JDBC, веб-застосунки, сервлет, Rest API, об’єктно-орієнтоване програмування, колекції, programming tools, Eclipse, IntelliJ IDEA, Java 8, JDK, Java SDK, JVM, Apache Tomcat, MySQL, JDBC, web applications, servlet, Rest API, object-oriented programming, collections
Шифр: 04-05-73
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 126 Інфомаційні системи і технології
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп'ютерних технологій та економічної кібернетики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Jul 2020 16:21
Last Modified: 09 Jul 2020 16:32
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18448

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year