Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline "International Economics" specialty 051 "Economics (Personnel Management and Labor Economics)"

Downloads

Downloads per month over past year

06-12-132 Сазонець, О. М. and Качан, О. І. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline "International Economics" specialty 051 "Economics (Personnel Management and Labor Economics)". [Робочі програми]

[img] Text
06-12-132,1.pdf

Download(283kB)

Abstract

Динамічний розвиток міжнародної економіки на початку ХХІ століття характеризується поглибленням процесів інтернаціоналізації світового господарства, лібералізації торгівлі і фінансової сфери, загостренням міжнародної конкуренції, що з одного боку, значно розширює можливості суб’єктів господарювання, а з іншого – формує абсолютно нові конкурентні умови зовнішнього середовища міжнародних економічних відносин, що вимагає їх детального дослідження й осмислення. Викладання навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» забезпечить такі результати навчання: демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик, економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави; ідентифікувати джерела та методи отримання соціальноекономічних даних, аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. володіти навичками використання норм і принципів соціального та трудового законодавства і локальних нормативних актів в управлінській діяльності. The dynamic development of the international economy at the beginning of the XXI century is characterized by deepening processes of internationalization of the world economy, liberalization of trade and financial sphere, intensification of international competition, which on the one hand significantly expands the opportunities of economic entities. economic relations, which requires their detailed study and understanding. Teaching the discipline "International Economics" will provide the following learning outcomes: demonstrate the ability to think abstractly, apply analysis and synthesis to identify key characteristics, economic systems of different levels, as well as the characteristics of the behavior of their subjects; apply the acquired theoretical knowledge to solve practical problems and meaningfully interpret the results; be aware of the main features of the modern world and national economy, institutional structure, directions of social, economic and foreign economic policy of the state; identify sources and methods of obtaining socio-economic data, analyze the necessary information, calculate economic and social indicators. have the skills to use the norms and principles of social and labor legislation and local regulations in management

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-12-132, міжнародна економіка, міжнародний поділ праці, світовий ринок, світове господарство, міжнародні економічні відносини, міжнародна торгівля, зовнішньоторговельний оборот, світовий товарооборот, international economy, international division of labor, world market, world economy, international economic relations, international trade, foreign trade turnover, world trade turnover
Шифр: 06-12-132
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Міжнародних економічних відносин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Jul 2020 16:21
Last Modified: 09 Jul 2020 16:27
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18451

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year