СУЧАСНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТУМЕНТАРІЙ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Downloads

Downloads per month over past year

Levytska, S. O. and Akimova, L. M. and Zaiachkivska, O. V. and Karpa, M. I. and Gupta, S. K. and Левицька, С. О. and Акімова, Л. М. and Заячківська, О. В. and Карпа, М. І. and Гупта, С. К. (2020) СУЧАСНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТУМЕНТАРІЙ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Фінансово - кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (2(33)). pp. 314-323.

[img] Text
Левицька С.О. MODERN ANALYTICAL INSTRUMENTS FOR CONTROLLING THE ENTERPRISE FINANCIAL PERFORMANCE зах.pdf

Download(1MB)

Abstract

Обґрунтовано, що аналіз фінансових результатів дозволяє знайти можливості поліпшення фінансового стану підприємства, здійснювати ефективний контроль за показниками доходів і витрат, ухвалити економічно обґрунтовані рішення за результатами розрахунків. Виокремлено особливості формування прибутку і його відображення в обліку, які слід ураховувати при проведенні аналізу фінансових результатів суб’єктів підприємницької діяльності. Зокрема, установлено, що відображення факту реалізації на момент відвантаження продукції викривляє фінансовий стан; ознаки банкрутства може мати навіть прибуткове підприємство, якщо його кошти вкладено у низьколіквідні активи, не погашається кредиторська заборгованість, прибуток використовується неефективно; прибуток, нарахований за весь час існування суб’єкта господарювання, ніколи не дорівнює сумі прибутків, нарахованих за кожен звітний період, що зумовлено проведенням переоцінок, змінами в обліковій політиці; облікова вартість активів практично ніколи не дорівнює їхній реальній вартості, що зумовлено помилками в бухгалтерському обліку, природним убутком цінностей, розкраданнями тощо. Детально розглянуто модель факторного аналізу прибутку, яка побудована на використанні методу директ-костингу. Характерною рисою цієї моделі є те, що собівартість продукції розраховується та планується лише в частині змінних витрат, а постійні витрати по закінченню кожного місяця списуються на фінансові результати від основних видів діяльності суб’єкта господарювання. Установлено, що чинна нормативна база формування, обліку та аналізу прибутку призводить до спотворення реальних фінансових результатів господарської діяльності. Тому слід розрізняти поняття економічного, облікового і податкового прибутку, а також ураховувати їхній взаємозв’язок. Доведено, що результати аналізу прибутку і рентабельності, включаючи якість аналітичних досліджень і раціональність управлінських рішень, ухвалених на їхній основі, залежать від організації відокремленого обліку постійних і змінних витрат, упровадження суб’єктом системи бюджетування. Попри те, що в умовах ведення управлінського обліку методика факторного аналізу прибутку ускладнюється математично, його результати стають прозорішими з економічного погляду, розширяються можливості використання інформації при проведенні стратегічного перспективного аналізу та контролю фінансових результатів господарювання.

Title in English

MODERN ANALYTICAL INSTRUMENTS FOR CONTROLLING THE ENTERPRISE FINANCIAL PERFORMANCE

English abstract

It was grounded, that analysis of financial performance allows discovering opportunities to improve the enterprise financial condition, implements effective control over revenue and expense metrics, makes economically sound decisions based on the calculation results. The features of generating and accounting profit are distinguished, which should be taken into consideration in the course of analysis of the financial performance of business entities that do not always ensure the accuracy of information. In particular, it was found that displaying the fact of sales at the time of goods shipment distorts the financial condition (there may be situations where the entity is financially stable but insolvent); even a profitable enterprise can show the signs of bankruptcy, if its funds are invested in low-liquid assets, the accounts payable are not paid off, and the profits are not used efficiently; the income accrued throughout the entity’s operation is never equal to the amount of income accrued for each reporting period (this is due to revaluations and changes in accounting policies); the income according to the accounting data is not identical to the real (from the economic point of view) financial performance of the entity. A model of profit factor analysis, which takes into account the shortcomings of the previous model and which is based on the use of direct-costing is considered in detail. The peculiarity of this model is that the cost of production is calculated and planned only in part of the variable costs, and fixed costs at the end of each month are written off to the financial performance of the entity main activities. It is established that the current regulatory framework for income generating, accounting and analysis leads to the distortion of the real financial performance. Therefore, the concepts of economic, accounting and tax profit should be distinguished, and their relationships should be taken into account. It is proved that the results of profit and profitability analysis, including the quality of analytical studies and the rationality of management decisions made on their basis, depend on organising separate accounting for fixed and variable costs, implementing the budgeting system by the subject. In spite of the fact that in the conditions of management accounting, the method of factor analysis of profit becomes mathematically complicated, its results become more transparent from the economic point of view, and the possibilities of using information in carrying out strategic prospective analysis of financial performance expand.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: analysis of financial results, control, profit, income, direct-costing, factor analysis, : аналіз фінансових результатів, контроль, прибуток, дохід, директкостинг, факторний аналіз
УДК: 657.6+303.72
Бібліографічний опис: Modern analytical instruments for controlling the enterprise financial perfomance / S. O. Levytska, L. M. Akimova, O. V. Zaiachkivska [etc.] // Collection of scientific papers Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice. - 2(33). - Рp. 314-323. - citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters).
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 14 Jul 2020 13:12
Last Modified: 15 Jul 2020 13:52
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18464

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year