ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ НАСКРІЗНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ І МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТ

Downloads

Downloads per month over past year

Шемаєва, Л. Г. and Мігус, І. П. and Шемаєв, В. М. and Шемаєв, В. В. and Мельник, Л. М. and Shemayeva, L. G. and Mihus, I. P. and Shemayev, V. M. and Shemayev, V. V. and Melnyk, L. M. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ НАСКРІЗНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ І МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (2(33)). pp. 400-410.

[img] Text
Шемаєва Л. Г.APPLICATION OF THE MODEL OF CROSS-OPTIMIZATION OF FINANCIAL AND MATERIAL FLOWS IN THE MECHANISM OF PROVISION OF FINANCIAL SECURITY зах.pdf

Download(1MB)

Abstract

Розглянуто проблему координації матеріальних i фінансових потоків на оборонних підприємствах у виробництві та доставці потрібного обсягу оборонної продукції у встановлені терміни. Мета статті — теоретичне обґрунтування необхідності узгодження певних суперечностей у потокових процесах на підприємствах і розроблення моделі поступової оптимізації матеріальних та пов’язаних з ними фінансових потоків як необхідної умови забезпечення фінансової безпеки підприємств оборонної промисловості. Конфлікт інтересів (суперечності) аналізується щодо проходження матеріальних і пов’язаних із ними фінансових потоків, що відбуваються за чинної системи управління на вітчизняних оборонних підприємствах. Методичною основою дослідження суперечностей потокових процесів підприємства були обрані аналіз і синтез. Економічний потік підприємства умовно розглянуто за характеристиками: обсяг потоку, час потоку і витрати потоку з подальшим урахуванням їхніх характерних якостей, властивостей, взаємозв’язків і суперечностей між ними. Розроблена методика проектування логістичних рішень на підприємстві, яка передбачає здійснення повної оптимізації за допомогою методу компромісу матеріальних і пов’язаних із цим фінансових потоків. Запропонована імітаційна модель була доведена до впровадження програмного забезпечення та була протестована на оборонних машинобудівних підприємствах Києва. Для врегулювання суперечностей, що виникають поетапно, встановлено два параметри (час потоку та обсяг потоку) за критеріями: 1) мінімізація витрат на всіх стадіях потоку; 2) мінімізація періоду оборотності оборотних коштів — доцільно використовувати метод багатокритеріальної оптимізації. Вирішення багатокритеріального завдання оптимізації матеріальних і пов’язаних із цим фінансових потоків на підприємстві базується на використанні методу компромісу, який реалізується на основі моделювальних моделей. Запропонована модель складається з п’яти взаємодіючих програмних елементів: модель управління програмою, програма закупівель, транспортна програма, програма складських складів, оцінка варіантів і програма вибору логістичних рішень. Для розв’язання вищезазначеної проблеми пропонуємо використовувати метод «лівий нижній кут», який раніше використовувався для вирішення інженерних завдань. Запропонований метод дозволяє розв’язати задачу оптимізації вектора, коли критеріїв два, а кількість розглянутих варіантів — невелика.

Title in English

APPLICATION OF THE MODEL OF CROSS-OPTIMIZATION OF FINANCIAL AND MATERIAL FLOWS IN THE MECHANISM OF PROVISION OF FINANCIAL SECURITY

English abstract

The problem of coordination of material and financial flows at defense enterprises in the production and delivery of the required volume of defense products in due time is considered. The purpose of the article is to theoretically substantiate the need to reconcile certain contradictions in the flow processes at enterprises and to develop a model of end-to-end optimization of material and related financial flows as a prerequisite for ensuring the financial security of defense industry enterprises. The conflicts of interest (contradictions) are analyzed in terms of the passage of material and related financial flows that occur under the existing management system at domestic defense enterprises. Methodical basis for the study of contradictions in the flow processes of the enterprise in this work were selected analysis and synthesis. The economic flow of the enterprise is conditionally considered by the characteristics:, the volume of flow, the time of flow and the cost of flow, with further consideration of their characteristic qualities, properties, relationships and contradictions between them. The technique of designing logistics solutions at the enterprise has been developed, which involves the implementation of end-to-end optimization using the method of compromise of material and related financial flows. The proposed simulation model was brought to software implementation and was tested at the defense machine-building enterprises of Kyiv. In order to solve the contradictions arising in stages, having two parameters (flow time and flow volume) according to the criteria: 1) minimization of costs at all stages of flow flow, 2) minimization of the working capital turnover period — it is advisable to use multicriteria optimization method. The solution of the multicriteria problem of optimization of material and related financial flows at the enterprise is based on the use of the method of compromise, which is implemented on the basis of simulation models. The proposed model consists of five interacting program elements: Program Management Model, Purchasing Program, Transport Program, Warehouse Program, Option Evaluation and Logistics Solution Selection Program. To solve the above problem, it is proposed to use the method «left lower corner», which was previously used to solve engineering problems. The proposed method allows to solve the problem of vector optimization when the criteria is two and the number of options considered is small

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: фінансова безпека підприємства, оборонних підприємств, матеріальний потік, фінансовий потік, багатокритеріальна оптимізація, імітаційна модель, логістичні витрати, financial security of the enterprise, defense enterprises, material flow, financial flow, multicriteria optimization, simulation model, logistics costs
УДК: 65.012.8:658.114.45
Бібліографічний опис: Застосування моделі наскрізної оптимізації фінансових і матеріальних потоків у механізмі забезпечення фінансової безпеки на підприємствах оборонної промисловості / Л. Г. Шемаєва, І. П. Мігус, В. М. Шемаєв [та ін.] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2020. - №2(33). - С. 400-410. - citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters).
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 14 Jul 2020 13:12
Last Modified: 15 Jul 2020 13:58
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18466

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year