АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ

Downloads

Downloads per month over past year

Стеценко, С. П. and Боліла, Н. В. and Іванченко, А. М. and Stetsenko, S. P. and Bolila, N. V. and Ivanchenko, A. M. (2020) АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 223-233.

[img] Text
Ve9021 (1).pdf

Download(472kB)

Abstract

Робота присвячена проведенню аналізу і контролю дебіторської заборгованості підрядних будівельних підприємств на основі статистичних методів виробничого менеджменту. Для вирішення даного наукового завдання застосовано метод контрольних карт Шухарта, який базується на статистичній обробці даних щодо відхилень фактичних термінів і обсягів дебіторської заборгованості від їх планових значень. На основі аналізу характеру відхилень робляться висновки щодо характеру відхилень (випадкові чи ні) та приймаються управлінські рішення. Запропоновано проводити контроль дебіторської заборгованості підрядних будівельних підприємств у розрізі договірних цін у складі будівельних контрактів та додаткових угод (планові показники), фактичних надходжень і витрат та розрахунку планової і фактичної потреби підприємства в оборотних коштах. Контроль здійснюється за показниками: терміни надходження грошових коштів та обсяги потреби в оборотних коштах за кожним будівельним контрактом. Такий підхід дозволяє диференційовано підходити до причин виникнення відхилень від плану. У роботі проаналізовано дебіторську заборгованість будівельного підприємства та запропоновано проводити контроль відхилень від плану за допомогою контрольних карт Шухарта, які дозволяють не тільки виявляти відхилення, але і визначати чинники впливу такі як випадкові і специфічні. Такий підхід дозволяє достовірно визначити фактори впливу, спрогнозувати ризики втрати фінансової стійкості та наслідки їх дії для економічної безпеки будівельного підприємства. Здійснено застосування відомого і широко розповсюдженого методу аналізу у новій області, а саме – для контролю дебіторської заборгованості. У процесі аналізу виявлено, що запропонований підхід дозволяє здійснювати контроль відхилень термінів і рівня дебіторської заборгованості, виявляти випадкові і специфічні чинники, які впливають на відхилення від плану. Окремі результати та висновки статті можуть бути використані будівельними підприємствами, а також підприємствами інших галузей, у разі їх відповідної адаптації, для аналізу і контролю дебіторської заборгованості.

Title in English

ANALYTICAL EVALUATION AND CONTROL OF RECEIVABLES OF CONSTRUCTION ENTERPRISES USING CONTROL CARDS

English abstract

The work is devoted to the analysis and control of receivables of construction contractors on the basis of statistical methods of production management. To solve this scientific problem, the method of Schuhart’s control charts is used, which is based on statistical processing of data on deviations of actual terms and amounts of receivables from their planned values. Based on the analysis of the nature of deviations, conclusions are made about the nature of deviations (random or not) and management decisions are made. It is proposed to control the receivables of construction contractors in terms of contract prices as part of construction contracts and additional agreements (planned indicators), actual revenues and expenditures and calculation of planned and actual needs of the company in working capital. The control is carried out by indicators : terms of receipt of money and volumes of need for working capital under each construction contract. This approach allows a differentiated approach to the causes of deviations from the plan. The paper analyzes the receivables of the construction company and proposes to control deviations from the plan with the help of Schuhart control maps, which allow not only to detect deviations, but also to determine the factors of influence such as random and specific. This approach allows you to reliably determine the factors of influence, to predict the risks of loss of financial stability and the consequences of their action for the economic security of the construction company. The application of a well-known and widespread method of analysis in a new area, namely – to control receivables. In the process of analysis it was found that the proposed approach allows to control deviations of terms and the level of receivables, to identify random and specific factors that affect deviations from the plan. Some results and conclusions of the article can be used by construction companies, as well as companies in other industries, in the case of their appropriate adaptation, for the analysis and control of receivables.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: дебіторська заборгованість, оборотні активи, будівельне підприємство, економічна стійкість, будівництво, receivables, current assets, construction company, economic stability, construction
УДК: 338.64
Бібліографічний опис: Стеценко С. П. Аналітична оцінка і контроль дебіторської заборгованості будівельних підприємств за допомогою контрольних карт / С. П. Стеценко, Н. В. Боліла, А. М. Іванченко // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 2(90). – С. 223-233.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 13 Oct 2020 09:40
Last Modified: 13 Oct 2020 18:47
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18883

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year