ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Downloads

Downloads per month over past year

Клімов, С. В. and Білецький, А. А. and Клімова, А. В. and Klimov, S. V. and Bіletskyі, A. A. and Klimova, А. V. (2020) ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 23-40.

[img] Text
Vt893 (1).pdf

Download(290kB)

Abstract

При підготовці висококваліфікованих фахівців, бакалаврів з технічних спеціальностей необхідно забезпечити якісну фундаментальну фахову теоретичну і практичну підготовку та врахувати стрімкий розвиток відповідних галузей, зокрема впровадження інформаційних технологій у виробничий процес. Тому необхідно створити обґрунтовану систему спеціальних (фахових, професійних) компетентностей, поєднуючи науково-методологічний підхід з врахуванням потреб стейкхолдерів: роботодавців, здобувачів вищої освіти, суспільства і держави. На прикладі формування такого переліку для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», ми намагаємось показати як враховується придатність випускників до працевлаштування за професійними назвами робіт, що відповідають рівню «Фахівці» за Національним класифікатором професій (ДК 003:2010). Наводиться відповідність професійних назв робіт і професій за ДК 003:2010 Міжнародній стандартній класифікації професій (ISCO-08). В статті аналізується оцінювання придатності випускника ЗВО до виконання професійних завдань і обов’язків, що визначені у кваліфікаційних характеристиках та посадових інструкціях, у порівнянні з отриманими здобувачем вищої освіти спеціальними компетентностями. Як продовження дискусії про пошук перспективних підходів до формування сучасного технічного фахівця ми вважаємо, що одним із важливих механізмів є виробнича практика. При проходженні практичної підготовки безпосередньо на виробництві, крім отримання нових знань і вмінь та закріплення набутих, здобувач вищої освіти отримує уявлення про своє місце у галузі, що стимулює до формування індивідуальної траєкторії навчання. А персоніфіковане виконання курсового проєктування та кваліфікаційної бакалаврської роботи має навчити самостійному збору та аналізу первинної інформації, впровадженню інновацій та критичному мисленню. Все це сформує необхідні компетентності, розвине особистість молодого фахівця та дозволить йому успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Title in English

FORMATION OF SPECIAL COMPETENCIES OF HIGHER EDUCATION APPLICANTS OF THE FIRST (BACHELOR) LEVEL OF HIGHER EDUCATION IN THE SPECIALTY «HYDRAULIC ENGINEERING, WATER ENGINEERING AND WATER TECHNOLOGIES»

English abstract

In the preparation of highly qualified specialists, bachelors in technical specialties it is necessary to provide high-quality fundamental professional theoretical and practical training and to take into account the rapid development of relevant industries, in particular, the introduction of information technologies in the production process. Therefore, it is necessary to create a sound system of special (professional) competences, combining scientific and methodological approach with the needs of stakeholders: employers, applicants for higher education, society and the state. In the example of forming such a list for applicants of the first (bachelor) level of higher education in the specialty 194 «Hydraulic Engineering, Water Engineering and Water Technologies», we try to show how the suitability of graduates for employment by professional titles of work corresponding to the level «Specialists» is taken into account «The National Classifier of Professions» (DK 003: 2010). The professional titles of the jobs and occupations according to DK 003: 2010 of the International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) are given. The article analyzes the assessment of the ability of a graduate of a higher education institution to perform the professional tasks and responsibilities defined in the qualifications and job descriptions, compared to the competencies obtained by the higher education applicant. As a continuation of the discussion about finding promising approaches to the formation of a modern technical specialist, we believe that one of the important mechanisms is manufacturing practice. In the course of practical training directly in the industry, in addition to acquiring new knowledge and skills and consolidation of acquired, the higher education student receives an idea of his place in the industry, which encourages the formation of an individual learning path. The personalized implementation of a course project and a bachelor’s degree qualification work should teach independent collection and analysis of primary information, innovation implementation, and critical thinking. All this will form the necessary competences, develop the personality of a young specialist and allow him to successfully socialize, carry out professional and / or further educational activities.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: спеціальні (фахові, професійні) компетенції; професійні назви робіт; Національний класифікатор професій; кваліфікаційна характеристика, special (professional) competences; professional titles of jobs; National Classifier of Professions; qualification characteristic
УДК: 378:005.963.1
Бібліографічний опис: Клімов С. В. Формування спеціальних компетентностей здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / С. В. Клімов, А. А. Білецький, А. В. Клімова // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : нувгп, 2020. - вИП. 1(89). - с. 23-40.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2020 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2020
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 11 Dec 2020 15:00
Last Modified: 11 Dec 2020 15:00
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19285

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year