УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Downloads

Downloads per month over past year

Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. and Мігус, І. П. and Коваль, Я. С. and Дмитренко, В. І. and Akimova, L. M. and Akimov, O. O. and Mihus, I. P. and Koval, Ya. and Dmitrenko, V. (2020) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ (4 (35)). pp. 180-190.

[img] Text
Акімова Л.М. Improvement of the methodological ... zax.pdf

Download(599kB)

Abstract

Забезпечення економічної безпеки є гарантією самостійності та незалежності держави, невід’ємною умовою стабільності й ефективного функціонування суспільства. В умовах розвитку світової економіки дедалі нагальнішою проблемою стає забезпечення економічної безпеки України, яка є основою національної безпеки. Формування системи економічної безпеки України відбувається в умовах економічної глобалізації, що не може не позначитися на національних інтересах і тенденціях соціально-економічного розвитку країни. Саме для вирішення такого результату постає питання регламентації визначення ролі та місця економічної безпеки в загальній системі механізмів державного управління в Україні. У реаліях сьогодення спостерігається негативна тенденція зростання впливу зовнішніх і внутрішніх загроз на діяльність держави та управління нею. Сучасна концепція розвитку держави передбачає єдину сукупність вимог до її інституцій: відкритість правової та економічної систем; прозорість механізму державного управління, його економічного, правового та інформаційного забезпечення; захист економічних інтересів держави, соціальний захист життя і здоров’я населення тощо. Удосконалення управління економічними процесами в державі повинно розпочинатися з вироблення чіткого порядку і механізмів ідентифікації та нейтралізації загроз у системі, що сприятиме розробленню ефективної економічної державної політики, встановленню державного контролю за розвитком соціально-економічної системи країни, об’єктивному визначенню пріоритетів у реформуванні економіки тощо. Оцінювання теперішнього стану регулювання економіки дозволило встановити, що основна енергія виконавчої влади витрачається не на подолання причин, які провокують нелегітимні явища, а на боротьбу з їхніми наслідками, тому вимагає розроблення дієвих механізмів державного управління забезпеченням економічної безпеки.

Title in English

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE IMPACT OF PUBLIC GOVERNANCE ON ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

English abstract

Ensuring economic security is a guarantee of independence and autonomy of the state, an integral condition for stability and effective functioning of society. Given the development of the world economy, ensuring the economic security of Ukraine, which is the basis of national security, is becoming an increasingly urgent problem. The formation of the system of economic security of Ukraine takes place in the conditions of economic globalization, which can not but affect the national interests and trends of socio-economic development of the country. It is to address this result that the issue of regulating the role and place of economic security in the general system of public administration mechanisms in Ukraine arises. In today’s realities there is a negative trend of increasing influence of external and internal threats on the activities of the state and its management. The modern concept of state development provides a single set of requirements for its institutions: openness of legal and economic systems; transparency of the mechanism of public administration, its economic, legal and information support; protection of economic interests of the state, social protection of life and health of the population, etc. Improving the management of economic processes in the state should begin with the development of a clear procedure and mechanisms for identifying and neutralizing threats in the system, which will contribute to the development of effective economic policy, state control over the socio-economic system, objective prioritization of economic reform, etc. Assessment of the current state of economic regulation has revealed that the main energy of the executive branch is spent not on overcoming the causes that provoke illegitimate phenomena, but on combating their consequences, so it requires the development of effective mechanisms for public administration of economic security.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: оцінювання, державне управління, економічна безпека, держава, методологічний підхід, evaluation, public administration, economic security, state, methodological approach
УДК: 351.72
Бібліографічний опис: Improvement of the methodological approach to assessing the impact of public governance on ensuring the economic security of the state / L. Akimova, O. Akimov, I. Mihus [etc.] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики = Collection of scientific papers Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice : зб. наук. праць. - Львів, 2020. - № 4 (35). - PP. 180-190.
Subjects: За напрямами > 15 - Державне управління > 1501 - Державне управління
За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 13 Jan 2021 15:51
Last Modified: 14 Jan 2021 11:57
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19478

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year