НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ – ЦИФРОВИЙ ВИМІР

Downloads

Downloads per month over past year

Срібна, Є. В. and Ступницький, В. В. and Ступницька, Н. І. and Sribna, Y. V. and Stupnytskyi, V. V. and Stupnytska, N. I. (2020) НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ – ЦИФРОВИЙ ВИМІР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 385-400.

[img] Text
Ve9234 (1).pdf

Download(379kB)

Abstract

У дослідженні визначено особливості національної безпеки через систему змін державного управління як виклик на інформаційне наповнення соціальних та економічних сторін суспільного процесу. Відслідковано діючу модель державного управління та проаналізовано її вплив на рівень національної безпеки, який потенційно має тенденцію до зменшення через політичну складову суспільного українського процесу. Доповнено теоретичні засади методології державного управління як процесу динамічного розвитку інформаційних знань та відзначено специфіку їх застосування в цьому процесі. Наукова новизна проявляється в дослідженні трансформаційних управлінських процесів у вітчизняному державотворенні та їх впливу на рівень економічної, а відтак і національної безпеки. З 1997 року відслідковано процес розбудови місцевого самоуправління через призму підвищення національної безпеки, виділено й охарактеризовано періоди його реалізації. Вказано економічні мотиви швидкого запровадження об’єднаних територіальних громад та роль фінансового іноземного капіталу і процесу законотворення в реалізації національної безпеки. Основну увагу приділено виявленню загальних та специфічних елементів, які забезпечують зміну потенціалу національної безпеки при реалізації української цифрової економіки. Пояснено вплив економічних й політичних чинників щодо необхідності впровадження та реалізації новітньої управлінської моделі вітчизняного управління на рівні малих територій. Вказано сприйняття таких реформувань місцевим населенням та визначено його роль у захисті національного суверенітету. Змодельовано систему державного дворівневого управління за рахунок реалізації інформаційно-комунікаційних технологій, що відображає вплив цифрових процесів на загальний рівень гарантування національної безпеки України. Подано наукове визначення запровадженої моделі публічного управління місцевими територіями з позиції гарантування національної безпеки. Вивчення даного дослідження дозволить більш повно та всебічно зрозуміти механізми зміни публічного управління на основі цифровізації вітчизняної економіки та прогнозувати зміну рівня національної безпеки України.

Title in English

NATIONAL SECURITY OF UKRAINE – DIGITAL DIMENSION

English abstract

The research identifies the features of national security through a system of changes in public administration as a challenge to the information content of social and economic aspects of the social process. The current model of public administration is traced and its impact on the level of national security, which potentially tends to decrease the level of national security due to the political component of the Ukrainian public process, is analyzed. Theoretical principles of public administration methodology as a process of dynamic development of information knowledge are supplemented and the specifics of their application in this process are noted. Scientific novelty is manifested in the study of transformational management processes in the domestic state formation and their impact on the level of economic and, consequently, national security. Since 1997, the process of building local self-government through the prism of increasing national security has been monitored, and the periods of its implementation have been identified and characterized. The economic motives for the rapid introduction of united territorial communities and the role of financial foreign capital and the legislative process in the implementation of national security are indicated. The main attention is paid to the identification of general and specific elements that provide a change in the potential of national security in the implementation of the Ukrainian digital economy. The influence of economic and political factors on the need to implement and implement the latest management model of domestic governance at the level of small areas is explained. The perception of such reforms by the local population is indicated and its role in the protection of national sovereignty is determined. The system of state two-level management due to the implementation of information and communication technologies is modeled, which reflects the impact of digital processes on the general level of guaranteeing the national security of Ukraine. The scientific definition of the introduced model of public management of local territories from the standpoint of guaranteeing national security is given. The study of this study will allow a more complete and comprehensive understanding of the mechanisms of change in public administration based on the digitization of the domestic economy and predicts changes in the level of national security of Ukraine.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: національна безпека, територіальна безпека, інформаційно-комунікаційне управління, іміджеві управлінські проекти, зовнішнє управління, демаркація та делімітація державного кордону, national security, territorial security, information and communication management, image management projects, external management, demarcation and delimitation of the state border
УДК: 330.341:338.2
Бібліографічний опис: Срібна Є. В. Національна безпека України – цифровий вимір / Є. В. Срібна, В. В. Ступницький, Н. І. Ступницька // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 4(92). – С. 385-400.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 28 Apr 2021 12:20
Last Modified: 29 Apr 2021 09:24
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20497

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year