РЕАБІЛІТАЦІЯ ІХТІОФАУНИ ПРИП’ЯТСЬКОГО ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО КОРИДОРУ З ПОЗИЦІЙ ГІДРОЕКОЛОГІЇ

Downloads

Downloads per month over past year

Гриб, Й. В. and Сондак, В. В. and Волкошовець, О. В. and Колесник, Н. Л. and Симон, М. Ю. and Gryb, Y. and Sondak, V. and Volkoshovetz, O. and Kolesnik, N. and Simon, M. (2019) РЕАБІЛІТАЦІЯ ІХТІОФАУНИ ПРИП’ЯТСЬКОГО ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО КОРИДОРУ З ПОЗИЦІЙ ГІДРОЕКОЛОГІЇ. РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ (4). pp. 5-22.

[img] Text
9. РЕАБИЛИТАЦИЯ ИХТИОФАУНЫ ПРИПЯТСКОГО...zax.pdf

Download(1MB)

Abstract

Мета. Визначити іхтіоекологічні критерії оцінки стану річкових басейнів Прип'ятського ГЕК  розробити їхні матриці, а також дослідити ліміту вальні чинники впливу на функціонування екосистем. Вищезазначене необхідно для знаходження шляхів реабілітації іхтіофауни цього важливого природного об’єкта всеукраїнського значення. Методика. Оцінювали кількісний і якісний стан іхтіофауни Прип’ятського ГЕК на основі камеральної обробки матеріалу, який був зібраний експедиційним шляхом, а також опитувань рибалок‐аматорів. Вивчали гідрологічний режим Прип’ятського ГЕК, використовуючи щорічники гідрометеослужби Поліського регіону з 1922 по 2005 рр. Обробку вищенаведених даних здійснювали за допомогою створеної нами математичної програми в редакторі Delphi. Водне середовище розглядали як «чорний ящик» з вхідною та вихідною інформацією, яку вимірювали за 50 показниками, згідно з комплексною екологічною класифікацією якості води. Результати. Доведено, що реабілітація Прип’ятського ГЕК з позицій гідроекології гостро необхідна. Оцінено зміни в екосистемі Прип’ятського ГЕК за допомогою просторового біомаркера, відзначено різке погіршення середовища існування та умов відтворення риб. Представлено формалізовану схему функціонування Прип’ятського ГЕК, з якої випливає, що його освоєння було зроблено вкрай не раціонально. Здійснено порівняльний аналіз стану іхтіоценозу річкових екосистем Стир‐Гориньського рибо‐відновного комплексу відносно не трансформованих басейнів. Наукова новизна. Був розроблений просторовий біомаркер стану поверхневих вод та використаний для оцінки умов відтворення аборигенної іхтіофауни річок Стир і Горинь в Прип’ятському ГЕК. Введено комплексний індекс стану екосистеми досліджуваного басейну (ВЕК.), який розраховували за співвідношенням його фактичних показників до їх оптимальних характеристик, згідно з розробленою нами формулою. Практична цінність. Сформульовано основні напрямки реабілітації іхтіофауни Прип’ятського ГЕК в Західному Поліссі та представлена базова схема її проведення. Продемонстровано ефективність використання просторового біомаркера і басейнового підходу.

Title in English

REHABILITATION OF FISH FAUNA IN THE PRIPYAT HYDROECOLOGICAL CORRIDOR FROM HYDROECOLOGY POSITIONS

English abstract

Purpose. To define the ichthyecological criteria for assessing the status of river catchments of the Pripyat HEР  to develop their matrices, as well as to study the limiting factors of influence on ecosystem functioning that is necessary to find ways for the rehabilitation of fish fauna of this important natural object of national significance. Methodology. The quantitative and qualitative status of fish fauna of the Pripyat HEP was assessed based on the cameral processing of the material collected in expeditions, as well as interviewing recreational fishermen. We studied the hydrological regime of the Pripyat HEP, using the yearbooks of the hydrometeorological services of the Polissya region from 1922 to 2005. Processing the abovementioned data was performed using a mathematical program created by us in Delphi. The aquatic environment was considered as a “black box” with incoming and outgoing information, which was measured by 50 parameters according to a comprehensive environmental classification of water quality. Findings. It was proved that the rehabilitation of the Pripyat HEP is urgently needed from the standpoint of hydroecology. Changes in the ecosystem of the Pripyat HEP were assessed using a spatial biomarker, a sharp deterioration in the habitat and conditions of fish reproduction were noted. A formalized functioning scheme of the Pripyat HEP is presented, from which it follows that its development was extremely irrational. A comparative analysis of the state of the ichthyocenosis of river ecosystems in the Styr‐Horyn fish‐restoration complex relative to non‐transformed catchments was carried out. Originality. A spatial biomarker of the surface water state was developed and used to assess the conditions for the reproduction of native fish fauna in the Styr and Horyn rivers in the Pripyat hydroelectric station. A comprehensive index of the ecosystem state of the studied catchment (Vec.) was introduced and calculated by the ratio of its actual parameters to their optimal characteristics, according to our formula. Practical value. The main trends of the rehabilitation of fish fauna in the Western Polissya area of Pripyat HEP are formulated and the basic scheme of its implementation is presented. The effectiveness of using a spatial biomarker and a catchment approach has been demonstrated.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: річка Прип’ять, річка Стир, річка Горинь, річка Случ, іхтіофауна, екосистема, гідроекологія, Західне Полісся, гідроекологічний коридор, біомаркер, Pripyat River, Styr River, Horyn River, Sluch River, ichthyofauna, ecosystem, hydroecology, Western Polissya, hydroecological corridor, biomarker
УДК: 597‐19 : 502(282.247.322)
Бібліографічний опис: Реабилитация ихтиофауны Припятского гидроекологического коридора с позиций гидроэкологии / [И. В. Гриб, В. В. Сондак, О. В. Волкошовец и др.] // Рибогосподарська наука України. - 2019. -№ 4. - С. 5-22.
Subjects: За напрямами > 09 - Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції > 0902 - Рибне господарство та аквакультура
За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 06 Sep 2021 10:57
Last Modified: 06 Sep 2021 10:57
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21068

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year