ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ВИБОРІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ, ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

Downloads

Downloads per month over past year

Стасюк, Б. Б. and Stasiuk, B. B. (2021) ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ВИБОРІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ, ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 131-145.

[img] Text
Ve9512.zax.pdf

Download(315kB)

Abstract

Розкрито суть та значення обґрунтування інвестицій у великі соціально-екологічні проєкти та проблеми оцінки ефективності таких проєктів. Різні інвестиційні проєкти, що фінансуються за рахунок коштів бюджету всіх рівнів підлягають державній експертизі, що здійснюється уповноваженими на те органами державної влади. Інвестиційні проєкти незалежно від джерел фінансування і форм власності об’єктів капітальних вкладень підлягають експертизі до їх затвердження, зокрема екологічній експертизі. Рішення щодо оцінки інвестиційного проєкту полягає у визначенні різних видів ефективності інвестиційного проєкту: суспільної, комерційної ефективності участі в проєкті. Ефективність участі в проєкті включає: ефективність для підприємств учасників, ефективність для акціонерів підприємств-учасників, бюджетну ефективність. При цьому, під «ефективністю» мається на увазі те, наскільки реалізація даного проєкту відповідає меті і інтересам його учасників, а також тих, кого безпосередньо стосується процес реалізації. Отож, необхідно підібрати критерії оцінки інвестиційних проєктів, які будуть основою для прийняття управлінських рішень. Обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проєкту характеризується системою показників, що відображають співвідношення витрат і фінансових результатів реалізації проєкту. Витрати і інші результати проєкту в розрахунках економічної ефективності виражаються у вигляді грошового потоку. Проаналізовано основні методи оцінки інвестиційних проєктів їх суть, переваги і недоліки. Для визначення ціни ризику рекомендується використовувати показники, які враховують як можливість настання несприятливої події, так і величину збитку від нього. Такими показниками можуть бути дисперсія, середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Для можливості економічного тлумачення і порівняльного аналізу цих показників рекомендується переводити їх в грошовий формат. Запропоновано комплекс показників для оцінки інвестиційних проєктів з мінімізацією ризиків.

Title in English

JUSTIFICATION OF MANAGEMENT DECISIONS IN THE CHOICE OF INVESTMENT PROJECTS, FINANCIAL ASPECT

English abstract

The essence and significance of substantiation of investments in large social and ecological projects and problems of evaluation of the efficiency of such projects are revealed. Various investment projects financed from the budget of all levels are subject to the state examination, which is carried out by authorized public authorities. Investment projects, regardless of the sources of financing and forms of ownership of capital investment objects, are subject to examination before their approval, in particular, ecological examination. The decision to evaluate the investment project is to determine the different types of the effectiveness of the investment project: social, commercial efficiency of participation in the project. The effectiveness of participation in the project, in turn, includes efficiency for participating companies, efficiency for shareholders of participating companies, budget efficiency. In this case, "efficiency" means the extent to which the implementation of this project meets the purpose and interests of its participants, as well as those directly affected by the implementation process. Therefore, it is necessary to select the criteria for evaluating investment projects, which will be the basis for management decisions. Substantiation of economic efficiency of the investment project is characterized by a system of indicators that reflect the ratio of costs and financial results of the project. Costs and other results of the project in the calculations of economic efficiency are expressed in the form of cash flow. The main methods of investment project analysis and their essence, advantages, and disadvantages are analyzed in the article. To determine the price of risk, it is recommended to use indicators that take into account both the possibility of an adverse event and the amount of damage from it. Such indicators may be variance, standard deviation, and coefficient of variation. For the possibility of economic interpretation and comparative analysis of these indicators, it is recommended to translate them into the monetary format. The complex of investment project estimation with the aim of risks minimization is suggested.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: методи; управлінські рішення; інвестиційні проєкти; ефективність; інфляційний ризик; витрати; грошовий потік; експертиза; соціально-екологічний проєкт; рентабельність; фінансовий менеджмент; methods; management decisions; investment projects; efficiency; inflation risk; costs; cash flow; expertise; socio-ecological project; profitability; financial management
УДК: 330.3(477.87)
Бібліографічний опис: Стасюк Б. Б. Обгрунтування управлінських рішень при виборі інвестиційнних проєктів, фінансовий аспект / Б. Б. Стасюк // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип.3(95). - С. 131-145.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2021 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2021
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 07 Feb 2022 21:03
Last Modified: 07 Feb 2022 21:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22907

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year