ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗЕВОГО МУЗЕЮ ЯК ФОРМИ ПРОМОЦІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ МІСТА РІВНЕ

Downloads

Downloads per month over past year

Яковишина, М. С. and Конарівська, О. Б. and Громаченко, К. Ю. and Коротун, О. П. and Yakovyshyna, M. S. and Konarivska, O. B. and Gromachenko, K. Yu. and Korotun, O. Р. (2021) ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗЕВОГО МУЗЕЮ ЯК ФОРМИ ПРОМОЦІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ МІСТА РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 169-183.

[img] Text
Ve9515.zax.pdf

Download(283kB)

Abstract

У статті на основі світового і вітчизняного досвіду створення аптек�музеїв, здійснено оцінювання їх правового середовища діяльності. Визначено профіль аптек-музеїв та їх функції. Доведено, що у світі є великий інтерес туристів до галузевих музеїв, зокрема аптек-музеїв. З’ясовано, що відповідно до сучасних принципів планування туризму, підхід до сталого розвитку включає залучення приймаючої громади та різних груп зацікавлених сторін до процесу планування туристичної політики. Визначені стейкхолдери у діяльності музеїв та сфері культурно�пізнавального туризму: внутрішні стейкхолдери (персонал музеїв); зовнішні стейкхолдери (установи та організації, з якими співпрацює музей; туристи, освітні заклади; спонсори). Зазначено, що аптеки-музеї є інтерактивними музеями, які поряд із музейною, виконують свою основну функцію – виготовлення та продаж лікарських препаратів. Проведена характеристика відомих аптек-музеїв і проведено їх групування за регіонами світу. З’ясовано, що в Україні нараховується 12 найбільш відомих аптек-музеїв, які розміщені в обласних центрах. Визначені особливості функціонування аптеки-музею в ресурсному потенціалі культурно-пізнавального туризму міста Рівного. Зазначається, що аптеку-музей у Рівному створено на базі товариства «Рівнефармація» за рахунок приватних інвестицій. Рівненська аптека-музей має вигідне місцерозташування, відсутність конкурентів, але малий простір для відвідувачів. Для здійснення ефективної промоції необхідно врахувати усі групи людей, які приїжджають у дану місцевість. Надано рекомендації щодо розробки тематичних занять і майстер-класів, встановлення фото�зон, розробки унікальних сувенірів на фармацевтичну тематику, співпраці з туристичними фірмами для залучення туристів. Акцентовано увагу на те, що при розробці екскурсійних сюжетів потрібно поєднувати елементи фармацевтичної спадщини з гастрономічною та іншими видами історико-культурних туристичних ресурсів. Доведено, що аптека-музей сприяє промоції туризму міста, популяризації наукових знань, через експонати музею, котрі мають наукову і пізнавальну цінність. Встановлено, що в місті Рівне ведеться системна робота щодо підвищення туристичної привабливості, регулярно створюються нові туристичні об’єкти.

Title in English

PECULIARITIES OF CREATION AND FUNCTIONING OF THE BRANCH MUSEUM AS FORMS OF HISTORICAL AND CULTURAL TOURIST RESOURCES PROMOTION OF THE CITY OF RIVNE

English abstract

In the article based on the world and domestic experience of creation of pharmacy museum, the estimation of their legal environment of activity is carried out. The profile of pharmacy museums and their functions are determined. It is proved that the world has a great interest of tourists in industry museums, in particular, pharmacy museums. It is emphasized that in accordance with modern principles of tourism planning, the approach to sustainable development includes the involvement of the host community and various stakeholder groups in the process of tourism policy planning. Identified stakeholders in the activities of museums and the field of cultural and cognitive tourism: internal stakeholders (museum staff); institutions and organizations with which the museum cooperates; tourists, organized tourist groups, educational institutions; sponsors. It is noted that pharmacies�museums are a kind of interactive museum, which, along with the museum, perform their main function – the manufacture and sale of drugs. The list of the most famous pharmacy museums and their grouping by regions of the world is given. It was found that in Ukraine there are 12 most famous pharmacy museums, which are located in regional centers. The peculiarities of the functioning of the pharmacy museum in the resource potential of the cultural and cognitive tourism of the city of Rivne are determined. It is noted that the pharmacy museum in Rivne was created based on the company «Rivnepharmatsiya» at the expense of private investment. Rivne Pharmacy�Museum has a favorable location, no competitors, but little space for visitors. To carry out effective promotion, it is important to consider all groups of people who come to the area. It is necessary to develop ideas for thematic classes and masterclasses, to establish an interesting photo area, to develop unique souvenirs on pharmaceutical topics, to cooperate with travel agencies to attract tourists. It is necessary to combine elements of pharmaceutical heritage with gastronomic heritage and other types of historical and cultural tourist resources when developing excursion plots. The pharmacy museum will promote tourism in the city, popularize scientific knowledge because the museum’s exhibits have scientific and cognitive value. It is emphasized that in the city of Exactly systematic work on increase of tourist attractiveness is conducted, new tourist objects are regularly created.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: аптека-музей; галузевий музей; екскурсійна діяльність; промоція; історико-культурна спадщина; культурно�пізнавальний туризм; музей фармації; ресурсний потенціал; туристичний продукт; pharmacy museum; branch museum; excursion activity; promotion; historical-cultural heritage; cultural-cognitive tourism; museum of pharmacy; resource potential; tourist product
УДК: 379.822
Бібліографічний опис: Особливості створення і функціонування галузевого музею як форми промоції історико-культурних туристичних ресурсів міста Рівне / М. С. Яковишина, О. Б. Конарівська, К. Ю. Громаченко, О. П. Коротун // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 3(95). - С. 169-183.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2021 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2021
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 08 Feb 2022 12:41
Last Modified: 08 Feb 2022 12:41
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22912

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year