ФОРМУВАННЯ МОДУЛІВ ВОДОПОДАЧІ ТА ЇХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ЗВОЛОЖЕННІ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У ЗМІННИХ КЛІМАТИЧНИХ ТА АГРОМЕЛІОРАТИВНИХ УМОВАХ

Downloads

Downloads per month over past year

Рокочинський, А. М. and Сташук, В. А. and Волк, П. П. and Кожушко, Л. Ф. and Rokochynskyi, A. M. and Stashuk, V. А. and Volk, P. P. and Kozhushko, L. F. (2021) ФОРМУВАННЯ МОДУЛІВ ВОДОПОДАЧІ ТА ЇХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ЗВОЛОЖЕННІ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У ЗМІННИХ КЛІМАТИЧНИХ ТА АГРОМЕЛІОРАТИВНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 75-87.

[img] Text
Vt967 (1).pdf

Download(435kB)

Abstract

Як і для модуля дренажного стоку, для обґрунтування розрахункового модуля водоподачі при підґрунтовому зволоженні осушуваних земель аналогічно застосовують емпіричний, аналітичний, водно-балансовий методи або визначають його за рекомендаціями без достатнього економічного та екологічного обґрунтування, що не відповідає сучасним вимогам. Тому на основі імітаційного моделювання для умов Українського Полісся встановлені динаміка, а також поточні та середньозважені значення модулів водоподачі при проведенні підґрунтового улагодження в різних погодно-кліматичних умовах, у тому числі з урахуванням їх можливих змін, встановлено значну мінливість їх у часі та просторі. Встановлено, що як поточні, так і середні значення модуля водоподачі в досліджуваних умовах, аналогічно модулю дренажного стоку, мають виражений мінливий характер за кліматичними умовами, видом вирощуваних культур і видом ґрунту. Його величина, як за виділеними основними факторами, так і по системі в цілому, що працює в режимі підґрунтового зволоження, значно (більш ніж у кілька разів) відрізняється, перш за все, як від їх максимальних поточних 2,0–3,0 л/с•га, так і середньовегетаційних значень від 0,39–0,96 л/с•га, що суттєво відрізняється від рекомендованих розрахункових їх значень. При цьому водопотреба сільськогосподарських культур, що вирощуються, зростає практично в два-три рази. Це зумовлює необхідність обліку такого варіювання даного показника шляхом удосконалення існуючих методів і підходів до обґрунтування розрахункової величини модуля водоподачі при розробці проектів реконструкції, модернізації, будівництва та експлуатації такого роду об'єктів.

Title in English

FORMATION OF WATER SUPPLY MODULES AND THEIR PARAMETERS AT HUMIDITY OF DRAINED LANDS IN VARIABLE CLIMATE AND AGROMELIORATIVE CONDITIONS

English abstract

To justify the calculated water supply module for subsurface irrigation of drained lands, as well as for the drainage flow module, empirical, analytical, water-balance methods are similarly used, or it is determined according to recommendations without sufficient economic and environmental justification, which does not meet modern requirements. Therefore, on the basis of simulation modeling for the conditions of the Ukrainian Polesie, the dynamics, as well as the current and weighted average values of the water supply modules during subsurface humidification in various weather and climatic conditions, including taking into account their possible changes, are established, their significant variability in time and space is established. It is established that both the current and average values of the water supply module under the studied conditions, similar to the drainage flow module, have a pronounced variable character in climatic conditions, the type of crops grown and the type of soil. Its value, both for the identified main factors and for the system as a whole operating in the subsurface humidification mode, differs significantly (more than several times), first of all, both from their maximum current 2,0–3,0 l·s1·ha, and from the average vegetation values of 0,39–0,96 l·s-1·ha, which significantly differs from their recommended calculated values. At the same time, the water demand of cultivated crops increases almost two to three times. This makes it necessary to take into account this variation of this indicator by improving existing methods and approaches to substantiating the calculated value of the water supply module, when developing projects for the reconstruction, modernization, construction and operation of such facilities.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: модуль водоподачі; зволоження; осушувані землі; зміни клімату; агромеліоративні умови; water supply module; humidification; drained lands; climate change; agromeliorative conditions
УДК: 631.62:504.38
Бібліографічний опис: Формування модулів водоподачі та їх параметрів при зволоженні осушуваних земель у змінних кліматичних та агромеліоративних умовах / А. М. Рокочинський, В. А. Сташук, П. П. Волк [та ін.] // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 4(96). - С. 75-87.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2021 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2021
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 31 May 2022 11:13
Last Modified: 31 May 2022 11:13
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23563

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year