Силабус освітньої компоненти «Водна токсикологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спе-ціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Downloads

Downloads per month over past year

05-03-42S Гроховська, Ю. Р. (2022) Силабус освітньої компоненти «Водна токсикологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спе-ціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Силабус]

[img] Text
05-03-42S.pdf

Download(1MB)

Abstract

Освітня компонента «Водна токсикологія» передбачає засвоєння студен-тами необхідного мінімуму знань про токсичні властивості водного сере-довища по відношенню до представників гідробіоти і їх споживачів. Конт-роль стану водного середовища є важливим компонентом роботи рибни-цьких господарств, оскільки якість води визначає не лише умови існуван-ня іхтіофауни, але і якість рибної продукції. Кінцевою метою токсикологі-чних досліджень є визначення і прогнозування еколого-токсикологічної ситуації на водних об’єктах та обґрунтування шляхів зменшення токсико-логічної загрози для людини як споживача води і гідробіоресурсів. Мета – оволодіння майбутніми фахівцями основами знань про токсичні властивості водного середовища щодо гідробіоти. Предметом вивчення дисципліни є різноманіття, походження, структура, поведінка, шляхи міграції і механізми трансформації токсичних речовин у водному середовищі та токсична дія їх на гідробіонтів. Об’єктами дослідження водної токсикології виступають водойми, які по-терпають від забруднення токсичними речовинами, джерела забруднен-ня водного середовища, водні екосистеми та їх складові. Цілі освітньої компоненти: методичні: формування вмінь та навичок студентів працювати з навча-льною та науковою літературою у галузі водної токсикології, застосовува-ти їх в навчальному процесі, науковій та практичній роботі; пізнавальні: ознайомлення студентів з основними методами, напрямками та розділами водної токсикології; походженням, структурою і властивос-тями токсичних речовин; наслідками токсичного забруднення водного се-редовища; зі шляхами надходження та особливостями фізіолого-біохімічного відгуку на дію токсичних речовин; впливом токсикантів на бі-ологічні, фізіологічні та біохімічні процеси в організмі риб, на активність ферментативних систем риб; видовими особливостями чутливості та стійкості риб до токсикантів; практичні: набуття практичних навичок проведення досліджень, які до-зволяють оцінити стан водного середовища та токсикологічну загрозу для гідробіоти і людини, як споживача продукції аквакультури та рибниц-тва; аналізувати наслідки впливу токсичного забруднення на водні екоси-стеми та гідробіонтів; досліджувати типи і компонентний склад забруд-нень, характер їхнього впливу на живі організми водних екосистем; про-гнозувати розвиток еколого-токсикологічної ситуації на водних об’єктах; розробляти заходи для зменшення токсикологічної загрози для людини як споживача води і гідробіоресурсів.

Title in English

SYLLABUS Aquatic toxicology ВК1.08 Code in Educational Program Educational level: Bachelor’s (first) 20 Fields of knowledge Agricultural Sciences and Food 207 Speciality Aquatic Bioresources and Aquaculture Educational Program: Aquatic Bioresources and Aqua-culture

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 05-03-42S, водна токсикологія
Шифр: 05-03-42S
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 207 Водні біоресурси та аквакультура
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Водних біоресурсів
Depositing User: Н.В. Тарасюк
Date Deposited: 20 Jun 2022 08:10
Last Modified: 20 Jun 2022 08:10
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23664

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year