Робоча програма навчальної дисципліни "Комп'ютерна дискретна математика" для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології". PROGRAM OF THE DISCIPLINE Computer Discrete Mathematics specialty 126 "Information systems and technologies"

Downloads

Downloads per month over past year

04-05-20 Гладка, О. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Комп'ютерна дискретна математика" для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології". PROGRAM OF THE DISCIPLINE Computer Discrete Mathematics specialty 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-05-20.pdf

Download(502kB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна «Комп’ютерна дискретна математика» входить до циклу загальної підготовки студентів-бакалаврів зі спеціальності "Інформаційні системи та технології" і є важливою складовою фундаментальної підготовки фахівців в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій. До дискретної математики входять як традиційні розділи математики (математична логіка, алгебра, теорія множин), так і нові, що швидко розвиваються і пов'язані, в першу чергу, із бурхливим розвитком обчислювальної техніки та інформаційних технологій (булева алгебра, теорія графів тощо). Якщо донедавна дискретна математика як розділ математики була сферою інтересів лише вузького кола фахівців, то тепер, у зв'язку з масовим використанням комп'ютерної техніки, вона перетворилася на важливу наукову дисципліну, що є необхідною для сучасних прикладних досліджень. Основу курсу «Комп’ютерна дискретна математика» складають математичні методи обробки, аналізу та перетворення дискретної інформації. В рамках дисципліни акцент робиться на вивченні не тільки основних понять і теоретичних результатів, а й підходів та алгоритмів розв'язання деяких прикладних задач, а також здобутті навичок практичного застосування апарату дискретної математики для розв'язання конкретних задач. Вивчення студентами основ дискретної математики в рамках пропонованого курсу дозволить їм краще оволодіти фаховими дисциплінами, а також використовувати апарат дискретної математики для подальших прикладних досліджень. The discipline "Computer discrete mathematics" is included in the cycle of general preparation of students-bachelors in the specialty "Information systems and technologies" and is an important component of the fundamental training of specialists in the field of computer science and information technologies. Discrete mathematics includes both traditional sections of mathematics (mathematical logic, algebra, set theory), as well as new ones that are rapidly developing and connected, first of all, with the rapid development of computer technology and information technologies (boolean algebra, graph theory, etc.). Until recently, discrete mathematics as a section of mathematics was a sphere of interests of only a narrow circle of specialists, but now in connection with the massive use of computer technology, it has become an important scientific discipline, which is necessary for modern applied research. The basis of the course "Computer discrete mathematics" comprise mathematical methods of processing, analysis and transformation of discrete information. In the discipline, the emphasis is on studying not only the basic concepts and theoretical results, but also approaches and algorithms for solving some applied problems, as well as gaining skills of practical application of the apparatus of discrete mathematics for solving specific problems. Students studying the basics of discrete mathematics within the framework of the proposed course will enable them to master the professional disciplines and also use the discrete mathematical apparatus for further applied research.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-05-20, теорія множин, відношення, булеві функції, булеві перетворення, математична логіка, предикат, алгебра, алгебраїчна операція, теорія графів, set theory, relations, boolean functions, boolean transformations, mathematical logic, predicate, algebra, algebraic operation, graph theory
Шифр: 04-05-20
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 126 Інфомаційні системи і технології
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп’ютерних наук
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 24 Oct 2017 14:10
Last Modified: 24 Oct 2017 14:10
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7272

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year