Робоча програма «Соціологія» для студентів усіх напрямів підготовки Program of the Discipline SOCIOLOGY specialty All specialties specialization All specializations

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

07-03-55 Сталовєрова, Г. В. та Давидович, С. Н. та Сталовєрова, А. В. (2017) Робоча програма «Соціологія» для студентів усіх напрямів підготовки Program of the Discipline SOCIOLOGY specialty All specialties specialization All specializations. [Робочі програми]

[img] Text
07-03-55.pdf

Download(545kB)

Анотація

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» відображає сутність соціології, її предмет та об’єкт пізнання, функції і структуру соціологічного знання, значення соціології для розв’язання проблем українського суспільства. Особлива увага приділяється вивченню основних етапів становлення та розвитку соціологічної науки, соціальним змінам, соціальним процесам. Сучасна соціологічна наука являє собою гігантську систему соціальних знань, дослідницьких технологій, методик, за допомогою яких вона охоплює соціальну реальність, процеси і явища соціального життя, інші соціальні сфери. Цей масив невпинно поповнюється новими знаннями. Освоєння курсу соціології дозволить також оволодіти фундаментальними основами важливих знань, уміннями та навичками з підготовки й проведення конкретних соціологічних досліджень. Executable code of educational discipline "Sociology"represents essence of sociology, her objectand object ofcognition, function and structure of sociological knowledge, value of sociology for the decision of problems of Ukrainiansociety. The special attention is spared to the study of the basic stages of becoming and development of sociologicalscience, social changes, social processes. Modern sociological science shows a soba the giant systemof social knowledge, research technologies, methodologies, by means of that she embraces social reality, processes andphenomena of social life, other social spheres. This array isunceasingly filled up by new knowledge. Mastering of courseof sociology will allow also to lay hands on fundamental basesof important knowledge, abilities and skills from preparationand realization of concrete sociological researches.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 07-03-55, соціологія, соціальні інститути, соціальні відносини, соціальні системи, соціальна структура суспільства, соціологічні дослідження, соціалізація, соціальна мобільність, соціальна стратифікація., sociology, social institutes, social relations, framesof society, social structure of society, sociological researches, socialization, social mobility.
Шифр: 07-03-55
Тематики: За напрямами > Усі спеціальності
Підрозділи: Навчально-науковий інститут права > Суспільних дисциплін
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 10 Лист 2017 13:42
Останні зміни: 14 Лист 2017 09:17
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7539
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року