Робоча програма «Політологія» для студентів усіх напрямів підготовки Program of the Discipline POLITOLOGY specialty All specialties specialization All specializations

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

07-03-54 Сталовєрова, Г. В. та Сталовєрова, А. В. (2017) Робоча програма «Політологія» для студентів усіх напрямів підготовки Program of the Discipline POLITOLOGY specialty All specialties specialization All specializations. [Робочі програми]

[img] Text
07-03-54.pdf

Download(547kB)

Анотація

Робоча програма навчальної дисципліни “Політологія” відображає сучасні досягнення світового та вітчизняного гуманітарного знання в усьому спектрі його наукових спрямувань, охоплює основну проблематику сучасної політичної науки. Програма враховує теоретичні здобутки сучасної політичної науки задля формування у студентів систематизованих наукових уявлень про політику та гуманістичні засади. Програма передбачає ознайомлення студентів з основами сучасної політичної теорії і в той же час сконцентровує увагу на нагальних в українських умовах проблемах: демократизації суспільства, правової соціальної держави, гуманістичних, ненасильницьких засадах у політиці, цивілізаційної участі у ній громадян. Курс політології забезпечує механізм політичної соціалізації і політичної участі, розвиває здатність до елементарного раціонально-критичного осмислення політики, дозволяє студентам оперувати інструментами політичного аналізу для дослідження нових явищ політичного життя, сприяє розвитку навичок самовираження і конструктивної аргументації. The work program of the discipline «Politics» reflects the contemporary achievements of world and domestic humanities in the whole spectrum of its scientific directions, covers the main problems of modern political science. The program takes into account the theoretical achievements of contemporary political science in order to form systematic scientific representation of students about politics and humanistic principles. The program envisages familiarizing students with the basics of contemporary political theory and at the same time concentrates on the urgent problems in the Ukrainian conditions: democratization of society, legal social state, humanistic, non-violent principles in politics, civilization participation of citizens. The course of political science provides a mechanism for political socialization and political participation, develops the ability to elementary rational-critical understanding of politics, allows students to operate tools of political analysis to explore new phenomena of political life, promote the development of skills of expression and constructive argumentation.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 07-03-54, політологія, демократія, влада, політична система, держава, політичні партії, виборчі системи, громадські організації та рухи, політична еліта, міжнародні організації, political science, democracy, power, political systems, public organization and movements, political elite, international organizations.
Шифр: 07-03-54
Тематики: За напрямами > Усі спеціальності
Підрозділи: Навчально-науковий інститут права > Суспільних дисциплін
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 10 Лист 2017 13:42
Останні зміни: 14 Лист 2017 09:16
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7541
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року