Робоча програма з будівельної механіки (спеціальний курс) для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія” спеціалізації «Мости і транспортні тунелі». Work program on academic discipline “Building mechanics” (SPECIAL COURSE) Specialty 192 “Building and Civil Engineering” Specializations “Bridges and transport tunnels”

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-05-17 Трач, В. М. (2017) Робоча програма з будівельної механіки (спеціальний курс) для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія” спеціалізації «Мости і транспортні тунелі». Work program on academic discipline “Building mechanics” (SPECIAL COURSE) Specialty 192 “Building and Civil Engineering” Specializations “Bridges and transport tunnels”. [Робочі програми]

[img] Text
03-05-17 (1).pdf

Download(684kB)

Анотація

Будівельна механіка вивчає складні механічні системи до складу яких входять: масивні тіла, пластини, оболонки, стержні. Таке визначення об’єктів будівельної механіки остаточно склалося в останні десятиріччя, оскільки стало можливим поряд з постановкою задачі розробити математичний апарат, алгоритми та програмне забезпечення, що разом дають відповідні методи для її розв’язання. Загалом будівельна механіка обмежується знаходженням зусиль, деформацій та переміщень під дією зовнішніх, найчастіше, силових чинників і не встановлює критеріїв міцності, як це робиться в опорі матеріалів. Однак, з погляду на обмеження часу на вивчення будівельної механіки студентами спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія” у цій робочій програмі зупинимось лише на вивченні деяких конструктивних схем стержневих механічних систем, які утворюються поєднанням балок, рам, арок і ферм. Науку, що займається вивченням і розрахунком таких систем традиційно називають будівельною механікою стержневих систем. Construction mechanics studies complex mechanical systems, which include: massive bodies, plates, shells, rods. This definition of objects of building mechanics has finally developed in recent decades, since it became possible along with the statement of the task to develop a mathematical apparatus, algorithms and software, which together provide appropriate methods for ensuring its solution. In general, construction mechanics is limited to the study of effort, deformation and displacement under the influence of external, often, power factors and does not establish the criteria of strength, as is done in the resistance of materials. However, in view of the time limit for studying construction mechanics, students in specialty 192 "Construction and Civil Engineering" in this work program will focus only on the study of some structural schemes of rod mechanical systems, which are formed by a combination of beams, frames, arches and trusses. Science that deals with the study and calculation of such systems is traditionally called the building mechanics of core systems.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 03-05-17, будівельна механіка, балка, ферма, рама, арка, building mechanics, beam, farm, frame, arch
Шифр: 03-05-17
Тематики: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Мостів і тунелів, опору матеріалів та будівельної механіки
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 07 Груд 2017 14:39
Останні зміни: 07 Груд 2017 14:39
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7755
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року