Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «The Accounting (general theory)»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-02-21 Бондарєва, Т. Г. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «The Accounting (general theory)». [Робочі програми]

[img] Text
06-02-21.pdf

Download(900kB)

Анотація

Бухгалтерський облік діяльності підприємств формує найважливішу економічну інформацію для єдиного ефективного процесу управління. Знання бухгалтерського обліку потрібні тим, хто вирішив займаються обліковою справою, або здійснювати управлінські функції. Навчальний матеріал дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», який викладається у шістнадцяти темах, сукупно дає цілісне уявлення про місце і роль бухгалтерського обліку в системі господарського обліку, розкриває сутність предмета і методу бухгалтерського обліку, а також основи обліку базових господарських процесів. Представляє можливість сформувати загальне розуміння значення фінансової звітності та основ організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Знання і навики набуті підчас вивчення дисципліни забезпечать засвоєння методичних підходів, що використовуються в бухгалтерському обліку для відображення інформації про господарську діяльність. Дадуть можливість сформувати уявлення про повний цикл обробки облікової інформації від первинної фіксації господарських операцій до складання фінансової звітності. The business accounting forms the most important economic information for a single, effective management process. The knowledge of the accounting is necessary for those who decide to deal with the accounting or to be a manager. The educational material of the discipline "The Accounting (general theory)", which is described in sixteen topics, collectively gives a coherent idea of the place and role of the accounting in the system of economic accounting, reveals the essence of the subject and the method of accounting, as well as the basis for business processes accounting. It gives an opportunity to form a common understanding of the meaning of the financial reporting and the accounting organization basis in the enterprise. The knowledge and the skills acquired during the study of the discipline will ensure the assimilation of the methodological approaches used in the accounting to display information about the business activities. It will provide an opportunity to form the idea about the full cycle of the accounting information process from the initial fixing of the business operations to the preparation of the financial statements.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 06-02-21, облік, документ, П(С)БО, закон, кореспонденція рахунків, проведення. Accounting, document, P(C)BO, law, correspondence accounts, holding.
Шифр: 06-02-21
Тематики: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Користувач, що депонує: В.М. Бежук
Дата внесення: 27 Груд 2017 08:07
Останні зміни: 27 Груд 2017 08:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8020
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року