РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "НАГНІТАЧІ ТА ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ". WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "PRESSURE AND HEAT VEHICLES"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

01-06-41 Герасимов, Г. Г. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "НАГНІТАЧІ ТА ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ". WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "PRESSURE AND HEAT VEHICLES". [Робочі програми]

[img] Text
01-06-41.pdf

Download(975kB)

Анотація

Нагнітачі та теплові двигуни є необхідним фактором форму-вання професійної компетентності й важливою передумовою професійної мобільності студентів. Знання законів термодинаміки, сутність кругових термодинамічних процесів теплових машин, проходження гідродинамічних процесів в нагнітачах дає можливість майбутнім спеціалістам професійно вирішувати складні технічні проблеми в умовах недостатнього об’єму вихідної інформації. Володіння методами передбачення умов протікання процесів теплообміну і здатність оцінювати якість і ексергетичну ефективність застосування теплових машин значно підвищу рівень кваліфікації спеціалістів в рамках компетентнісного підходу. Superchargers and heat engines are a necessary factor in the for-mation of professional competence and an important prerequisite for the professional mobility of students. Knowledge of the laws of thermodynamics, the essence of the circular thermodynamic processes of thermal machines, the passage of hydrodynamic processes in the superchargers enables the future specialists to solve complex technical problems professionally in conditions of insufficient volume of initial information. Possession of methods for predicting the conditions of the process of heat transfer and the ability to evaluate the quality and exergy efficiency of the application of thermal machines will significantly increase the level of qualification of specialists in the framework of the competence approach.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 01-06-41, закони термодинаміки, теплоємність, ентальпія, ентропія, ексергія, теплопередача, термодинамічні процеси, кругові термодинамічні цикли, нагнітачі, насоси, компресори, ве-нтилятори, насосні установки, характеристики нагнітачів, аналіз роботи нагнітачів, парові, газові та парогазові турбіни, двигуни внутрішнього згоряння, laws of thermodynamics, heat capacity, enthalpy, entropy, exergy, heat transfer, thermodynamic processes, circular thermodynamic cycles, superchargers, pumps, compressors, generators, pump units, characteristics of superchargers, analysis of work of su-perchargers, steam, gas and steam-gas turbines, internal combus-tion engines
Шифр: 01-06-41
Тематики: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 144 Теплоенергетика
Підрозділи: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 14 Лют 2018 10:05
Останні зміни: 22 Бер 2018 15:31
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8486
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року