Робоча програма з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline "GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE" specialty 242 «Tourism» specialization 242 «Tourism»

Downloads

Downloads per month over past year

06-09-19 Купчик, Л. Є. (2017) Робоча програма з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline "GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE" specialty 242 «Tourism» specialization 242 «Tourism». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-09-19 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Знання іноземних мов є невід’ємним активом сучасної успішної людини, яка проживає у глобалізо-ваному суспільстві, характерними рисами якого є мультикультурність і мультилінгвальність. Запропоно-вана Радою Європи формула «Рідна мова + дві іноземні» передбачає вивчення двох іноземних мов (анг-лійської і ще однієї європейської чи неєвропейської мови) і формування мультилінгвальної особистості. Програма другої іноземної мови (німецької) розрахована на студентів спеціальності «Туризм», які рані-ше вивчали англійську. Програма передбачає вивчення німецької мови як другої іноземної на основі англійської та формування і використання стратегій вивчення мов. Мета навчання – формування комунікативної, мовної, лінгвосоціокультурної компетентності студен-тів в рамках комунікативного, завдання- та компетентнісно-орієнтованого підходів до навчання, форму-вання інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного німецькомовного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності в межах рівня А1 згідно з Загальноєвро-пейськими рекомендаціями з мовної освіти; забезпечення практичного володіння німецькою мовою як засобом усного і письмового спілкування на рівні елементарного користувача. Курс німецької мови, вивчення якого передбачає використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання міжкультурної комунікації, соціальних форм роботи, є одним із шляхів розвитку стратегій вивчення іноземних мов, формування мультикультурної і мультилінгвальної особистості, здатної розвивати навички вивчення іноземних мов упродовж життя. Fluency in foreign languages is an integral asset of a modern, successful person living in a globalized socie-ty, which is characterized by multiculturalism and multilingualism. The formula "mothertongue + two foreign languages" proposed by the Council of Europe envisages the study of two foreign languages (English and one more European or non-European language) and the formation of a multilingual personality. The program of the second foreign language (German) is intended for students whose major field of study is "Tourism" and who have previously studied English. The program implies acquisition of German as a second foreign language on the basis of English as well as development and use of foreign language learning strategies. Its purpose is the formation of communicative, language, lingua-socio-cultural competence of students with-in the framework of communicative, task- and competency-oriented approaches to learning, the formation of interactive skills and abilities of oral and written German-language communication with the consistent improve-ment of each particular type of activity within the A1-level according to the Common European Framework of Reference for Languages; provision of practical skills in the German language as a means of oral and written communication at the elementary level. The German language course, the study of which involves the use of modern information and communica-tion technologies of learning intercultural communication, social forms of work, is one of the ways of develop-ing strategies for foreign languages acquisition, formation of a multicultural and multilingual personality that can develop skills in lifelong learning of foreign languages (LLL).

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-09-19, німецька мова як друга іноземна, рівень елементарного володіння німецькою мовою, туризм, розпорядок дня, вільний час, іноземні мови, подорожі, житло, German as a foreign language, level of elementary proficiency in German, tourism, daily routine, free time, foreign languages, travelling, housing
Шифр: 06-09-19
Subjects: Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування
Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування > 242 Туризм
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Іноземних мов
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Mar 2018 10:32
Last Modified: 27 Mar 2018 10:32
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9058

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year