Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія організації та організаційна культура» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Theory of organization and organizational culture" "Public management and administration"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-14-14 Галич, О. А. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія організації та організаційна культура» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Theory of organization and organizational culture" "Public management and administration". [Робочі програми]

[img] Text
06-14-14 РП.pdf

Download(833kB)

Анотація

Теорія організації та організаційна культура як окремий напрям управлінської науки – це вивчення методологічних, методичних і практичних аспектів, що дають основу для формування у студентів систематизованих знань з управління організацією і організаційною поведінкою, умінню самостійно приймати управлінські рішення для забезпечення ефективної господарської діяльності. Оволодіння основами курсу дозволяє розглядати будь-яку проблему через призму організаційних відносин і знаходити шляхи її вирішення засобами організаційно-конструктивної діяльності. “Теорія організації та організаційна культура” дає можливість осмислення знань організаційних законів, принципів, правил, необхідних для вироблення сучасного організаторського мислення, вміння практичного здійснення і застосування навичок системного й комплексного підходів до розв’язання важливих управлінських завдань. The theory of organization and organizational culture as a separate direction of management science – is the study of methodological, methodological and practical aspects that provide the basis for the formation of student’s systematized knowledge of management organization and organizational behavior, the ability to independently make managerial decisions to ensure effective economic activity. Mastering the basics of the course allows you to consider any problem through the prism of organizational relations and find ways to solve it by means of organizational and constructive activities. "The theory of organization and organizational culture" provides an opportunity to comprehend the knowledge of organizational laws, principles and rules necessary for the development of modern organizational thinking, the ability to implement and apply the skills of systematic and integrated approaches to solving important management tasks.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 06-14-14, організація, організаційні структури, види організацій, організаційна поведінка, організаційна культура, organization, organizational structures, types of organizations, organizational behavior, organizational culture
Шифр: 06-14-14
Тематики: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 11 Квіт 2018 12:23
Останні зміни: 11 Квіт 2018 12:23
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9246
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року