Робоча програма навчальної дисципліни «Народознавство» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. Programofthe Discipline «ETHNOGRAPHY» for applicants of the second (master) level of education of all specialties NUVGP

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

07-03-36 Кочубей, А. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Народознавство» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. Programofthe Discipline «ETHNOGRAPHY» for applicants of the second (master) level of education of all specialties NUVGP. [Робочі програми]

[img] Text
07-03-36.pdf

Download(756kB)

Анотація

Навчальну програму дисципліни «Народознавство» розроблено відповідно до структури та змісту начальних посібників, які рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів технічного напрямку. Курс «Народознавство» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця. Він належить до гуманітарних дисциплін, які пов’язані з вивченням особливостей формування особистості майбутнього фахівця; воно є однією із форм духовно-практичної діяльності при формуванні світогляду; сприяє формуванню високих моральних переконань і чеснот; розвиває комунікативність, емпатію, креативність, які є вирішальними для розвитку духовної культури студентів. Студенти під час навчання опановують не лише науковими, практичними компетенціями, фаховою майстерністю, але й формують світогляд, ідеали, ціннісні орієнтири; набувають умінь педагогічно-просвітницької діяльності, бо вони покликані відроджувати та передавати наступним поколінням духовні цінності людства. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, роздавальним і відеоматеріалом за розділами навчальної дисципліни. The curriculum of the discipline «Ethnology» is developed in accordance with the structure and content of the initial manuals, which are recommended for students of higher educational institutions of technical direction. The course «Ethnology» occupies an important place in the general structural-logical scheme of training a specialist. It belongs to the humanities, which are connected with the study of the peculiarities of the formation of the personality of a future specialist; it is one of the forms of spiritual and practical activity in the formation of the worldview; promotes the formation of high moral convictions and virtues; develops communicative, empathy, and creativity, which are crucial for the development of students' spiritual culture. Students learn not only scientific, practical competencies, professional skills but also form a worldview, ideals, value orientations; acquire the skills of pedagogical and educational activities, because they are called to revive and pass on to the next generations the spiritual values of mankind. The study of theoretical material is accompanied by practical classes, distribution and video materials by sections of the discipline.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 07-03-36, народознавство, національна свідомість, духовність, духовні цінності, українська культура, духовно-практична діяльність, Ethnology, national consciousness, spirituality, spiritual values, Ukrainian culture, spiritual and practical activity
Шифр: 07-03-36
Тематики: За напрямами > Усі спеціальності
Підрозділи: Навчально-науковий інститут права > Суспільних дисциплін
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 24 Квіт 2018 08:45
Останні зміни: 24 Квіт 2018 08:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9370
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року