Робоча програма навчальної дисципліни «Ефективність транспортних процесів» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)». Work Program of the Discipline "Efficiency of transport processes training direction" 6.070101 «Transport technolo-gies (road transport)»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

02-02-32 Познаховський, В. А. та Кірічок, О. Г. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Ефективність транспортних процесів» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)». Work Program of the Discipline "Efficiency of transport processes training direction" 6.070101 «Transport technolo-gies (road transport)». [Робочі програми]

[img] Text
02-02-32 (1).pdf

Download(913kB)

Анотація

При вирішенні завдання організації процесу доставки вантажів використовується ряд показників, які відображають ефективність організації процесу перевезень і розглядаються як критерії ефективності функціонування транспортної системи. Такими показниками є: своєчасність доставки вантажів, тривалість доставки вантажів, втрати вантажів (продуктів) у процесі їх транспортування, продуктивність транспортних засобів, продуктивність навантажувально-розвантажувальних машин, питома трудомісткість комплексу транспортно-технологічних операцій, енергоємність комплексу транспортно-технологічних операцій, собівартість перевезень, прибуток транспортного підприємства. Економічні знання сприяють підвищенню ефективності виробничо-господарської діяльності транспортних підприємств, допомагають швидше знаходити резерви росту продуктивності праці, знижувати собівартість перевезень, впроваджувати прогресивні способи господарювання, використати методи, спрямовані на створення конкурентних переваг підприємств на ринку транспортних послуг. Тому вивчення навчальної дисципліни «Ефективність транспортних процесів» є важливим елементом в підготовці фахівців за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)». Курс «Ефективність транспортних процесів» носить міждисциплінарний характер, передбачає використання сучасних технологій навчання в рамках компетентнісного підходу. When solving the problem of organizing the process of freight delivery, a number of indicators are used that reflect the transportation process efficient organization and are considered as criteria for the effectiveness of the transport system. Such indicators are: timeliness of freight delivery, duration of goods delivery, losses of cargoes (products) in the process of their transportation, produc-tivity of vehicles, productiveness of loading and unloading machines, specific labour intensity of the transport and technological operations complex, energy capacity of the transport and technological opera-tions complex, prime cost of transportation, profit of the transport enterprise. Economic knowledge contributes to improving the efficiency of production and economic activities of transport enterprises; it helps to quickly find labour productivity growth reserves, reducing the prime cost of transportation, implementing advanced methods of managing, and using approaches aimed at creating competitive advantages of enterprises in the market of transport services. Therefore, the study of the discipline "Efficiency of transport pro-cesses" is an important element in the training program of specialists by the training direction "Transport technologies (road transport)". The course "Efficiency of transport processes" is considered to be a multidisciplinary one, involving the use of advanced teaching technologies within the framework of a competency-based approach.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 02-02-32, транспортні процеси, ефективність, логістика, прибуток, витрати, собівартість, конкурентоспроможність, transport processes, efficiency, logistics, profit, expenses, prime cost, competitiveness
Шифр: 02-02-32
Тематики: За напрямами > 07 - Транспорт > 0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура
За напрямами > 07 - Транспорт > 0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура > 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)
Підрозділи: Навчально-науковий механічний інститут > Транспортних технологій і технічного сервісу
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 08 Трав 2018 10:04
Останні зміни: 14 Трав 2018 08:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9556
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року