Робоча програма з навчальної дисципліни “Системний аналіз якості навколишнього середовища» для студентів які навчаються за спеціальністю 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline "Systema analysis of the environmental quality" specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technologies"

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-09 Прищепа, А. М. (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни “Системний аналіз якості навколишнього середовища» для студентів які навчаються за спеціальністю 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline "Systema analysis of the environmental quality" specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-02-09.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Системний аналіз – це сукупність методологічних засобів, які використовуються для підвищення ступеня обґрунтованості рішень у складних (слабко-структурованих) проблемах політичного, військового, екологічного, соціального і економічного характеру. Системний аналіз передбачає розгляд об’єктів як систем, переважно цілеспрямованих. Основні методологічні засади системного аналізу базуються на принципах системного підходу. Системний аналіз якості навколишнього середовища застосовується для підготовки й обґрунтування шляхів вирішення складних проблем, зумовлених зміною якості довкілля внаслідок антропогенної діяльності або дії природних чинників. Одним з важливих його етапів є побудова узагальнених моделей, в яких відображені закономірності реальної ситуації. Саме за допомогою них досліджують системи, знаходять шляхи вирішення складних екологічних проблем і вони є підґрунтям прийняття відповідних управлінських рішень. Об’єктом системного аналізу якості навколишнього середовища є природні та антропогеннозмінені системи навколишнього світу. Предметом системного аналізу є вивчення великих систем навколишнього світу на основі системного підходу, вивчення внутрішніх і зовнішніх, найбільш загальних характеристик систем, розробка методів аналізу систем та методів вирішення проблем якості навколишнього середовища, що виникають у цих системах під час практичної діяльності людини. Головним завданням системного аналізу якості навколишнього середовища є: побудова узагальнених моделей, в яких відображені закономірності реальної екологічної ситуації, для яких характерна відповідна якість навколишнього середовища; формування моделей системного аналізу, які відображають структуру, взаємозв’язки складних природних та антропогеннозмінених систем, дослідження екологічних проблеми, які виникають в довкілля під час діяльності людини та комплексне, системне обґрунтування шляхів їх вирішення. System analysis is a set of methodological tools used to increase the degree of validity of solutions in complex (weakly structured) problems of political, military, environmental, social and economic nature. System analysis involves considering objects as systems that are primarily purposeful. The main methodological principles of system analysis are based on the systematic approach principles. System analysis of environmental quality is used to prepare and substantiate ways to solve complex problems caused by changes of the environment quality due to anthropogenic activity or the action of natural factors. One of its important stages is the construction of generalized models, in which the regularities of the real situation are reflected. According to them systems are explored, ways of solutions to complex environmental problems are found. They are the basis for the appropriate management decisions making. The object of the system analysis of the environment quality is the natural and anthropogenically-modified systems of the surrounding world. The subject of system analysis is the study of large systems of the surrounding world on the basis of a systematic approach, the study of internal and external, the most general characteristics of systems, the development of methods for analyzing systems and methods for solving problems of environmental quality, arising in these systems during human activity. The main task of the system analysis of the environment quality is the construction of generalized models, which reflect the regularities of the real environmental situation, which is characterized by the appropriate quality of the environment; is the formation of system analysis models that reflect the structure, the interconnection of complex natural and anthropogenically-modified systems, the study of environmental problems that occur in the environment during human activity and a comprehensive, systematic justification of the ways to solve them.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-02-09, система, системний підхід, системний аналіз, методи системного аналізу, екологічна модель, якість навколишнього середовища, system, system approach, system analysis, methods of system analysis, ecological model, quality of the environment
Шифр: 05-02-09
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 183 Технології захисту навколишнього середовища
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 24 May 2018 10:44
Last Modified: 24 May 2018 10:44
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9693

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year