Елементи, в яких тема: "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2016 > Вісник 4"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: А | Б | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Щ | Я
Число елементів: 40.

А

Азарян, В. А. та Жуков, С. А. та Azarian, V. А. та Zhukov, S. О. (2016) ПРОБЛЕМА ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РУДОПОТОКОВ КАРЬЕРА И ЕЕ АЛГОРИТМИЗАЦИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 115-126.

Б

Бомба, А. Я. та Бойчура, М. В. та Bomba, A. Y. та Boichura, M. V. (2016) МЕТОД ПРИКЛАДЕНИХ КВАЗІПОТЕНЦІАЛІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТНИХ ЗАДАЧ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 163-177.

Г

Гапіч, Г. В. та Рудаков, Л. М. та Hapich, H. V. та Rudakov, L. М. (2016) ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВОДОСКИДІВ НА р. НИЖНЯ ТЕРСА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 149-155.

Гаращенко, О. В. та Гаращенко, В. І. та Іванов, А. О. та Нarashchenko, O. V. та Нarashchenko, V. I. та Ivanov, A. O. (2016) ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ФІЛЬТР ЗІ ЗМІННИМ ГІДРАВЛІЧНИМ ОПОРОМ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ СЕРЕДОВИЩ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 251-258.

Д

Довбенко, Т. О. та Dovbenko, T. О. (2016) САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ТА ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 286-293.

Ж

Живиця, В. А. та Трофимчук, Д. М. та Zhyvytsia, V. A. та Trofymchuk, D. M. (2016) ВПЛИВ ЛІСІВ НА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПАВОДКОВОГО СТОКУ РІЧОК КАРПАТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 89-95.

К

Кирилюк, І. В. та Макарчук, О. В. та Кирикович, В. Д. та Kyrylіuk, I. V. та Makarchuk, O. V. та Kyrykovych, V. D. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АВТОГРЕЙДЕРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 305-311.

Коцюба, І. Г. та Давидова, І. В. та Стріха, В. А. та Kotsіuba, I. Н. та Davydova, I. V. та Strikha, V. A. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЗОННОГО МОРФОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ м. ЖИТОМИРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 312-319.

Кропивко, С. М. та Kropyvko, S. M. (2016) ВПЛИВ ЗРОШУВАЧА-СКИДУ НА ФОРМУВАННЯ ВОДНОГО РЕЖИМУ ТА СОЛЬОВОГО БАЛАНСУ РИСОВОЇ КАРТИ-ЧЕКА З ДРЕНАЖЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 3-9.

Кухнюк, О. М. та Мишко, С. В. та Кухнюк, Н. О. та Kukhnіuk, O. M. та Myshko, S. V. та Kukhnіuk, N. O. (2016) ПРОГНОЗУВАННЯ ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПРИ РОБОТІ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНУ В УМОВАХ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 327-334.

Л

Ліпянін, В. А. та Мілаш, Т. О. та Lypianin, V. A. та Milash, T. A. (2016) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЕЛИКОПАНЕЛЬНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ (на прикладі м. Рівне). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 320-326.

М

Мартинов, С. Ю. та Куницький, С. О. та Martynov, S. Y. та Kunytskyi, S. O. (2016) ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ВОДИ В ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 220-227.

Н

НУВГП, . (2016) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(76), 2016. [Файли]

НУВГП, . (2016) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(76), 2016. [Файли]

НУВГП, . (2016) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. 4(76), 2016. [Файли]

НУВГП, . (2016) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(76), 2016. [Файли]

НУВГП, . (2016) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(76), 2016. [Файли]

Назаров, С. М. та Nazarov, S. M. (2016) ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПАРАМЕТРІВ ІМПУЛЬСНОЇ ПРОМИВКИ САМОПЛИВНОЇ ЛІНІЇ РУСЛОВОГО ВОДОЗАБОРУ ВІД ДОВЖИНИ ЦІЄЇ ЛІНІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(67)). с. 268-276.

Назаров, С. М. та Солодкий, О. Д. та Васильчук, О. С. та Nazarov, S. M. та Solodkyi, O. D. та Vasуlchuk, O. S. (2016) ДО ВИБОРУ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ ФЛЕЙТИ СІТЧАСТОГО СТРУМЕНЕРЕАКТИВНОГО ФІЛЬТРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 240-250.

Назарук, В. Д. та Маланчук, Л. О. та Nazaruk, V. D. та Malanchuk, L. A. (2016) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 200-209.

О

Ольховик, О. І. та Ольховик, Б. Є. та Olkhovyk, O. I. та Olkhovyk, B. Y. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 59-66.

П

Попов, В. М. та Внукова, К. В. та Таргоній, М. М. та Cорока, Н. В. та Шліхта, В. В. та Popov, V. M. та Vnukova, K. V. та Tarhonii, M. M. та Soroka, N. V. та Shlikhta, V. V. (2016) МЕТОДОЛОГІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЗАКРИТИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 10-30.

Р

Ревуцький, В. Р. та Кахнич, П. Ф. та Волошина, О. О. та Revutskyі, V. R. та Kahnich, P. F. та Voloshyna, O. O. (2016) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ГЕОДЕЗИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 105-114.

Романюк, І. В. та Пінчук, О. Л. та Герасімов, Є. Г. та Romanіuk, I. V. та Pinchuk, O. L. та Нerasimov, Y. H. (2016) РОЗРАХУНОК РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН РІЧКИ ГАПА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 79-88.

Романюк, В. В. та Romanіuk, V. V. (2016) МЕТОД ГРАНИЧНОЇ РЕКУРСІЇ У СТИСКАЮЧОМУ ВІДОБРАЖЕННІ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ОДНОГО КЛАСУ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНИМ ЯДРОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 178-188.

Россінський, В. М. та Саблій, Л. А. та Rossinskyi, V. М. та Sablii, L. А. (2016) ВПЛИВ НІТРАТНОГО РЕЦИКЛУ ТА СИНТЕТИЧНИХ ДЕТЕРГЕНТІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 210-219.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2016) ПРИСТРОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ МІКРОМЕХАНІЧНИХ ДАВАЧІВ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 189-199.

Рябков, С. В. та Усата, Л. Г. та Новачок, О. М. та Новачок, І. О. та Riabkov, S. V. та Usata, L. Н. та Novachok, O. M. та Novachok, I. O. (2016) ВПЛИВ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ, ЯКОСТІ ПОЛИВНОЇ ВОДИ ТА УДОБРЕННЯ НА СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНИЙ СКЛАД ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 67-78.

Рябков, С. В. та Усата, Л. Г. та Новачок, О. М. та Новачок, І. О. та Riabkov, S. V. та Usata, L. Н. та Novachok, O. M. та Novachok, I. O. (2016) ВПЛИВ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ, ЯКОСТІ ПОЛИВНОЇ ВОДИ ТА УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ БАГАТОРІЧНИХ КУЛЬТУР ТА ЯКІСТЬ ВРОЖАЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 96-104.

С

Сабзієв, Е. Н. та Пашаєв, А. Б. та Sabziіev, E. N. та Pashaіev, A. B. (2016) ПРО ОДИН АЛГОРИТМ МОНІТОРИНГУ FM МОВЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 156-162.

Сидоренко, О. О. та Цвєтова, О. В. та Дятел, О. О. та Грижук, В. В. та Sydorenko, О. О. та Tsvietova, O. V. та Diatel, O. O. та Hryzhuk, V. V. (2016) ГІДРОДИНАМІЧНИЙ ТА ГІДРОХІМІЧНИЙ РЕЖИМИ ПРИРОДНИХ ВОД У РАЙОНІ ВПЛИВУ КАР’ЄРУ «ХОТИСЛАВСЬКИЙ» НА ПОЧАТКУ РОЗРОБКИ МЕРГЕЛЬНО-КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 39-46.

Собуцький, В. О. та Гупалюк, В. М. та Собуцький, О. В. та Sobutskyi, V. O. та Нupalіuk, V. M. та Sobutskyi, O. V. (2016) НЕОДНОРІДНІ СТРУКТУРНО-НЕСТІЙКІ ОСНОВИ МІСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 335-342.

Стрілець, О. Р. та Стрілець, В. М. та Степанюк, А. А. та Strilets, О. R. та Strilets, V. M. та Stepaniuk, A. A. (2016) СИЛОВІ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБЕРТАЛЬНОГО МОМЕНТУ У ЗАПОБІЖНІЙ МУФТІ З ЗІРКОПОДІБНОЮ ПРУЖИНОЮ З ЗАЩЕМЛЕНИМИ КІНЦЯМИ ВИСТУПІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 294-304.

Т

Ткачук, М. М. та Ткачук, Р. М. та Tkachuk, М. M. та Tkachuk, R. M. (2016) СПОСІБ ЗАХИСТУ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ ТЕРИТОРІЙ ВІД ЗАТОПЛЕННЯ І ПІДТОПЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДРЕНАЖНО-ЕКРАННО-МОДУЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 47-58.

Ткачук, О. А. та Ярута, Я. В. та Шумінський, В. Д. та Tkachuk, O. A. та Yaruta, Y. V. та Shuminskyі, V. D. (2016) ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУЛ ТА ЇХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ РОЗРАХУНКІВ МЕРЕЖ ДОЩОВОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 259-267.

Турченюк, В. О. та Приходько, Н. В. та Рокочинський, А. М. та Turchenіuk, V. O. та Prykhodko, N. V. та Rokochynskyі, A. M. (2016) ПІДВИЩЕННЯ ДРЕНОВАНОСТІ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ ГЛИБОКОГО РОЗПУШЕННЯ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 31-38.

Х

Хафід, Я. та Шинкарук, Л. А. та Хлапук, М. М. та Маруф, Надир та Меддур, А. С. та Hafied, Yacine та Shynkaruk, L. А. та Khlapuk, M. М. та Maruf, Nadуr та Meddour, Ahmed Salah Eddine (2016) ОЦІНКА КІЛЬКОСТІ ДОННИХ НАНОСІВ ЗА МЕТОДОМ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ В АЛЖИРСЬКОМУ БАСЕЙНІ «ШЕЛІФ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 137-148.

Щ

Щурська, К. О. та Зубченко, Л. С. та Кузьмінський, Є. В. та Shchurska, K. О. та Zubchenko, L. S. та Kuzminskyi, Y. V. (2016) ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ З ВИСОКИМИ ЕКЗОЕЛЕКТРОГЕННИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ В БІОЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СИСТЕМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(67)). с. 228-239.

Я

Яцик, А. В. та Гопчак, І. В. та Басюк, Т. О. та Yatsyk, A. V. та Hopchak, I. V. та Basiuk, T. O. (2016) ВПОРЯДКУВАННЯ ВОДООХОРОННИХ ЗОН НАВКОЛО СУТИСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЗА УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 127-136.

Яцков, М. В. та Корчик, Н. М. та Беседюк, В. Ю. та Yatskov, М. V. та Korchyk, N. M. та Besedіuk, V. Y. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ рН, Eh І БУФЕРНОЇ ЄМНОСТІ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ ДИТЯЧИХ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 277-285.

Цей список був створений у Fri Mar 22 00:09:56 2019 UTC.