Робоча програма навчальної дисципліни "Системний аналіз" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології". Program of the Discipline “System Analysis” Specialty 126 "Information systems and technologies"

Downloads

Downloads per month over past year

04-05-41 Гладка, О. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Системний аналіз" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології". Program of the Discipline “System Analysis” Specialty 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-05-41.pdf

Download(736kB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна "Системний аналіз" входить до циклу професійної підготовки студентів-бакалаврів зі спеціальності "Інформаційні системи та технології" і є важливою складовою фундаментальної підготовки фахівців в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Системний аналіз як окрема наукова дисципліна виник внаслідок спроб практичного застосування результатів теорії систем до задач керування складними системами. Для фахівців з інформаційних систем та технологій важливим є вирішення проблеми ефективного управління великими інформаційними системами, до складу яких входять сотні комп'ютерів, терабайти інформації і різноманітного системного та прикладного програмного забезпечення. Для таких складних систем використання класичних аналітичних методів є неможливим, а натурні експерименти є дуже обмеженими. Тому як основні для дослідження і проектування таких систем використовуються методи системного аналізу, а експерименти реалізуються в комп'ютерному варіанті шляхом побудови та використання системних імітаційних моделей. В курсі "Системного аналізу" вивчаються основні поняття та методології системного аналізу складних взаємопов'язаних об'єктів різної природи, які функціонують у відповідності до множин суперечливих критеріїв і цілей за наявності суттєвих ризиків та невизначеностей зовнішніх і внутрішніх чинників. В рамках дисципліни розглядаються методи системного аналізу, зв'язок системного аналізу з моделюванням, застосування методологій системного аналізу при створенні інформаційних систем, методи отримання інформації від експертів, методології передбачення та сценарного аналізу в задачах прийняття рішень і стратегічного планування. Вивчення студентами основ системного аналізу в рамках пропонованого курсу дозволить їм сформувати системне мислення, цілісний підхід до вирішення складних задач, використовувати набуті знання і навички для подальшого навчання. The discipline "System Analysis" is part of the cycle of professional preparation of students-bachelors in the specialty "Information Systems and Technologies" and is an important component of the fundamental training of specialists in the field of computer science and information technologies. System analysis as a separate scientific discipline arose as a result of attempts to apply the results of the theory of systems to the tasks of managing complex systems. For the information technology professionals, it is important to address the problem of efficient management of large information systems, which includes hundreds of computers, terabytes of information and various system and application software. For such complex systems, the use of classical analytical methods is impossible, and experiments are very limited. Therefore, as the basic methods for researching and designing such systems, methods of system analysis are used, and experiments are implemented in a computer version by constructing and using system simulation models. In the course "System Analysis" students studying the basic concepts and methodologies of the system analysis of complex interconnected objects of various nature, which function in accordance with the set of conflicting criteria and objectives in the presence of significant risks and uncertainties of external and internal factors. Within the framework of the discipline are considered methods of system analysis, communication of system analysis with simulation, application of methodologies of system analysis in the creation of information systems, methods for obtaining information from experts, prediction methodology and scenario analysis in decision making and in strategic planning tasks. Students studying the basics of system analysis in the proposed course will enable them to form a system thinking, a holistic approach to solving complex problems, use acquired knowledge and skills for further study.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-05-41, теорія систем, системний підхід, структура, ієрархія, аналіз, синтез, декомпозиція, гіпотеза, адекватність, методологія, theory of systems, system approach, structure, hierarchy, analysis, synthesis, decomposition, hypothesis, adequacy, methodology
Шифр: 04-05-41
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 126 Інфомаційні системи і технології
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп’ютерних наук
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 17 Oct 2018 11:37
Last Modified: 17 Oct 2018 11:37
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11608

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year