Розуміння тексту як специфічний вид розуміння

Downloads

Downloads per month over past year

Акімова, Н. В. and Акімова, А. О. and Akimova, N. V. and Akimova, A. О. (2018) Розуміння тексту як специфічний вид розуміння. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика (24). pp. 27-46.

[img]
Preview
Text
Акімова Н. В., Акімова А. О._Розуміння тексту як специфічний вид розуміння зах.pdf

Download(902kB) | Preview

Abstract

У статті представлено аналіз сучасних теорій розуміння тексту. Для цього використано теоретичні методи і методики: дедуктивний, індуктивний методи, аналіз та синтез, узагальнення, систематизацію й моделювання, а також низку інтерпретаційних методів, що ґрунтуються на конкретних принципах системного, діяльнісного, когнітивного та організаційного підходів. Автор зазначає, що у сучасній психологічній літературі можна виокремити шість підходів до тлумачення розуміння: розуміння як пізнання, розуміння як осмислення, розуміння як інтерпретація, розуміння як процес розв’язування задач, розуміння як включення нових знань в досвід суб’єкта, розуміння як усвідомлення. З них лише чотири застосовуються щодо розуміння тексту. В результаті теоретичного аналізу здобутків зазначених підходів робиться висновок, що процес розуміння – це складний процес, що відбувається на кількох рівнях: від найпростішого – сприймання, через інтерпретацію (за допомогою мислення та пам’яті), до вищого рівня – свідомості, де відбувається емоційна ідентифікація й усвідомлення. В результаті розуміння у свідомості суб’єкта виникають певні організовані уявлення щодо тексту (модель, висновки, ментальна репрезентація), які у подальшому набувають вербальної форми, об’єктивуючись як вторинний текст (отриманий від реципієнта як реакція на прочитаний текст), у якому репрезентовані поняття або вторинні смисли. Процес і результат розуміння залежать як від суб’єктивних (від досвіду реципієнта (аперцепції), його суб’єктивного стану на момент рецепції, культурного й історичного контексту), так і від об’єктивних факторів (текстових або смислових домінант). Контекст формує не лише попередні очікування, а й веріфікує кінцевий результат розуміння – нові вторинні смисли, які певним чином узгоджуються з вже наявними у свідомості реципієнта, таким чином збагачується і переструктуровується смисловий прошарок свідомості читача, що виявляється врешті-решт у зміні поведінки.

Title in English

Тext Understanding as a Special Kind of Understanding

English abstract

The analysis of modern theories of text understanding are presented in the article. Different theoretical methods and techniques were used for this purpose: deductive and inductive methods, analysis and synthesis, generalization, systematization and modeling as well as some interpretive methods that are based on specific principles of systemic, activity, cognitive and organizational approaches. The author notes that six approaches to the interpretation of understanding can beaccented in modern psychological literature. They are understanding as knowledge, understanding as comprehension, understanding as interpretation, understanding as a process of solving tasks, understanding as the inclusion of new knowledge in the subject’s experience, understanding as awareness. But only four of them are used to understand the text. The conclusion is made as a result of systematization of the achievements of these approaches. It is concluded that the process of text understanding is a complex process that occurs at several levels: from the simplest to perception, through interpretation (thinking and memory), to a higher level that is consciousness, where emotional identification and awareness are presented. As a result of understanding someorganized ideas about the text (model, conclusions, mental representation) appear in the mind of the subject. Next they recieve the verbal form and objectify as a secondary text (received from the recipient as a reaction to the read text), that represented concept or secondary meanings. The process and the result of text understanding depend on some subjective factors (the recipient experience (apperception), subjective state at the time of reception, the cultural and historical context) and some objective factors (textual or semantic dominants). Context forms not only preliminary expectations, but also verifies the final result of understanding. It is anew secondary meanings, that accord with already existing senses in the mind. Thus the semantic level of reader consciousness enrich and reorganize, that are represented as change in behavior.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: розуміння, розуміння тексту, сприйняття, інтерпретація, емоційна ідентифікація, усвідомлення, досвід, знання, вторинний текст, understanding, text understanding, perception, interpretation, emotional identification, awareness, experience, knowledge, secondary text
УДК: 81’23
Бібліографічний опис: Акімова Н. В. Розуміння тексту як специфічний вид розуміння / Н. В. Акімова, А. О. Акімова // Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика : зб. наук. праць. Серія : Психологія. - Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я. М., 2018. - Вип. 24(1). - С. 27-46. (Web of Science Core Collection (ESCI).
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 26 Nov 2018 11:50
Last Modified: 26 Nov 2018 11:50
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12429

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year