Робоча програма навчальної дисципліни "Стандартизація та сертифікація туристичних послуг" для студентів, які навчаються за спеціальністю 242 "Туризм" Program of the Discipline «Standardization and Certification of Travel Services» Specialty «242 Tourism»

Downloads

Downloads per month over past year

05-08-45 Коротун, С. І. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Стандартизація та сертифікація туристичних послуг" для студентів, які навчаються за спеціальністю 242 "Туризм" Program of the Discipline «Standardization and Certification of Travel Services» Specialty «242 Tourism». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
РП 05-08-45.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

У сучасних умовах ведення туристичного бізнесу багато уваги необхідно приділяти виконанню комплексу заходів, спрямованих на підвищення якості надання туристичних послуг, розроблення дієвих стандартів обслуговування туристів, поліпшення роботи всіх підприємств сфери туризму. З метою вдосконалення організації туристичної діяльності більшість країн світу застосовує спеціальні механізми впливу на суб'єктів підприємництва, які виявляються у запроваджуванні процедури стандартизації, сертифікації туристичних послуг, ліцензування туристичної діяльності та залежать від певної моделі державного регулювання в галузі туризму. За своїм змістом робоча програма спрямована на вирішення наступних питань: обґрунтування необхідності державного регулювання у сфері туризму; розгляд основних моделей державного управління туристичною галуззю в різних країнах світу; ознайомлення зі структурою, специфікою та хронологією державного керування туризмом в Україні; вивчення сутності ліцензування туристичної діяльності, міжнародної практики з ліцензування в туризмі, механізму отримання ліцензії на провадження туристичної діяльності в Україні; набуття умінь формувати та подавати комплект необхідних документів для одержання ліцензії, знання причин та механізмів її переоформлення, анулювання, видачі дублікату, методики здійснення державного контролю за діяльністю ліцензіата; розуміння сутності стандартизації в туризмі, міжнародної діяльності у сфері стандартизації; знання видів стандартів, порядку їх розроблення, затвердження, реєстрації, перегляду, внесення змін та скасування; визначення сутності сертифікації туристичних послуг, її основних видів 4 і форм, міжнародної практики з сертифікації у сфері туризму. In modern conditions of tourism business, much attention should be paid to the implementation of a set of measures aimed at improving the quality of tourist services, developing effective standards for tourist services, and improving the work of all enterprises in the tourism sector. In order to improve the organization of tourism activities, most countries of the world apply special mechanisms of influence on business entities, which are manifested in the introduction of procedures for standardization, certification of tourist services, licensing tourism activities and depend on a certain model of state regulation in the field of tourism. In its content the work program is aimed at solving the following issues: substantiation of the necessity of state regulation in the field of tourism; review of the main models of public administration of the tourism industry in different countries of the world; familiarization with the structure, specificity and chronology of state tourism management in Ukraine; studying the essence of licensing tourist activity, international practice on licensing in tourism, the mechanism for obtaining a license for tourism activities in Ukraine; acquisition of abilities to form and submit a set of necessary documents for obtaining a license, knowledge of the reasons and mechanisms for its re-registration, cancellation, issuance of a duplicate, methods of exercising state control over the activity of the licensee; understanding the essence of standardization in tourism, international standardization activities; knowledge of the types of standards, the order of their development, approval, registration, review, modification and cancellation; determination of the essence of certification of tourism services, its main types and forms, international practice on certification in the field of tourism.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-08-45, стандартизація, ліцензування туристичних послуг, ліцензування туроператорської діяльності, сертифікація туристичного відпочинку і подорожей по туристичних маршрутах, standardization, licensing of tourist services, licensing of tour operator activities, certification of tourist recreation and travel on tourist routes
Шифр: 05-08-45
Subjects: Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування
Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування > 242 Туризм
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Туризму та готельно-ресторанної справи
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 07 Dec 2018 17:09
Last Modified: 10 Dec 2018 08:11
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12618

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year