Робоча програма спецкурсу «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП». Working program of spetskurs «Modeling technical objects by SolidWorks by 4-dimensional graphics» for students of all NUWM specialties

Downloads

Downloads per month over past year

02-05-74 Козяр, М. М. and Парфенюк, О. В. (2018) Робоча програма спецкурсу «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП». Working program of spetskurs «Modeling technical objects by SolidWorks by 4-dimensional graphics» for students of all NUWM specialties. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-05-74.pdf

Download(781kB) | Preview

Abstract

Одним із основних завдань спецкурсу «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks» є розвиток просторової уяви та логічного мислення, без яких неможлива якісна підготовка фахівців технічного профілю. Технічний рівень всіх галузей народного господарства України визначається рівнем графічної підготовки майбутнього фахівця. Доцільність розробки спецкурсу «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks» у закладах вищої освіти (ЗВО) зумовлена такими чинниками: потребою сучасного суспільства у висококваліфікованих фахівцях, які можуть успішно розв’язувати інженерно-графічні задачі; усвідомленням важливості інженерно-графічної складової у системі професійної підготовки майбутнього фахівця; змінами змісту та характеру проектно-конструкторської діяльності, пов’язаної з розширенням способів графічного подання інформації, автоматизацією інженерно-графічних робіт засобами САПР. Змістовий компонент системи навчання комп’ютерній графіці становлять програми САПР, підручники, навчально-методичні посібники, спрямовані на формування у майбутніх фахівців цілісної системи інженерно-графічних знань й умінь. Проектуючи та конструюючи технічні нововведення, майбутні фахівці не лише постійно вдосконалюють світ техніки і технологій, а й оптимізують умови виробництва, змінюючи таким чином потреби ринку збуту і ринку праці. Інструменти SolidWorks забезпечують повний цикл проектування і створення конструкторської документації: 2D-3D-моделювання; створення виробів з листового матеріалу і отримання їх розгорток; динамічне моделювання; деталей і зборок; візуалізація виробів; автоматичне отримання One of the main tasks of the special course «Simulation of technical objects by means of four-dimensional graphics in SolidWorks» is the development of spatial imagination and logical thinking, without which it is impossible to qualitatively train specialists of technical profile. The technical level of all branches of the national economy of Ukraine is determined by the level of graphic preparation of the future specialist. The expediency of developing a special course «Simulation of technical objects by means of four-dimensional graphics in SolidWorks» in higher education institutions (ZOO) is due to the following factors: the need for a modern society in highly skilled professionals who can successfully solve engineering and graphic tasks; awareness of the importance of the engineering and graphic component in the system of professional training of the future specialist; changes in the content and nature of design and development activities associated with the expansion of methods of graphical representation of information, automation of engineering and graphic works by means of CAD. The semantic component of the system of training computer graphics are CAD programs, textbooks, manuals, aimed at creating a comprehensive system of engineering and graphic knowledge and skills from future specialists. Designing and constructing technical innovations, future specialists not only constantly improve the world of technology and technology, but also optimize production conditions, thereby changing the needs of the market and the labor market. SolidWorks tools provide a complete design cycle and create design documentation: 2D-3D simulation; creation of products from sheet material and receipt of them; dynamic simulation; parts and assemblies; visualization of products; automatic receipt and updating of design documentation; animation of mechanisms (4D).

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-05-74, професійна підготовка, графічна компетентність, комп’ютерна графіка, двовимірна графіка, тривимірна графіка, чотиривимірна графіка, основи конструювання, робочий кресленик, з’єднання деталей механізмів і машин, складальний кресленик, анімація механізмів, professional training, graphic competence, computer graphics, two-dimensional graphics, three-dimensional graphics, four-dimensional graphics, design basics, workmanship, connection of parts of machines and machines, assembly drawings, animation of mechanisms
Шифр: 02-05-74
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 12 Dec 2018 12:15
Last Modified: 12 Dec 2018 12:18
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12705

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year