Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline «CRIMINALISTICS» Specialty 081 «Law»

Downloads

Downloads per month over past year

07-01-30 Давидюк, П. П. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline «CRIMINALISTICS» Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-01-30 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Криміналістика – наука про закономірності механізму вчинення злочину, виникнення джерел інформації про злочин і його учасників, закономірності збирання, дослідження, оцінювання та використання доказів і розроблених на ґрунті цих закономірностей спеціальних засобів і методів судового дослідження і запобігання злочинів. Навчальна дисципліна «Криміналістика» як юридична наука з науково-технічною базою своєю діяльністю охоплює значні масштаби в боротьбі з криміналітетом і знаходиться на передньому плані в боротьбі з ним. Вона віднесена до групи кримінально-правових дисциплін, що вивчають злочин і заходи боротьби з ним. Підготовка висококваліфікованого фахівця-юриста неможлива без володіння теоретичними та практичними знаннями з криміналістики. Навчальна дисципліна «Криміналістика» – це систематизований курс, покликаний слугувати розширенню та закріпленню правових знань у студентів. Навчальна дисципліна «Криміналістика» вивчає механізм вчинення злочину, визначає можливості отримання, дослідження і використання інформації про злочин під час розслідування та розробляє для цього методи і засоби. Вона складає основу формування знань і навичок професійної діяльності юристів. Сьогодні криміналістика – це самостійна галузь спеціальних юридичних наукових знань, котра має свій предмет, систему, науково обґрунтовані прийоми та методи розв'язання наукових і практичних завдань. Проблеми дослідження події злочину і діяльності з його розкриття, розслідування і попередження традиційно виступають основними для криміналістичної науки. За багато років криміналістикою набуто досвіду, напрацьовано методи, прийоми і рекомендації, що сприяють підвищенню ефективності кримінального переслідування на всіх етапах досудового розслідування. Криміналістична теорія дедалі все більше окреслює потреби слідчої, експертної та судової практики. Тому першочергового значення набуває теоретично-практичний аспект криміналістичної діяльності в умовах сьогодення. Робоча програма «Кримінологія» вміщує два змістових модулі. У першому викладено загальна теорія криміналістики та криміналістична техніка, а в другому – криміналістична тактика та методика розслідування окремих видів злочинів. Особливу увагу зосереджено на практичному використані криміналістики в попередженні та розкритті злочинів. Criminology is a science of the regularities of the mechanism of committing a crime, the emergence of sources of information about the crime and its participants, patterns of collection, study, evaluation and use of evidence and developed on the basis of these laws special means and methods of forensic investigation and prevention of crimes. The discipline "Criminology" as a legal science with a scientific and technical base of its activity covers a considerable scale in the fight against criminality and is in the forefront in its fight against it. She is assigned to a group of criminal-law disciplines studying the crime and measures to combat it. The training of a highly skilled lawyer is impossible without the knowledge of theoretical and practical knowledge in criminology. Educational discipline "Criminology" is a systematic course designed to serve the expansion and consolidation of legal knowledge among students. The educational discipline "Criminology" studies the mechanism of committing a crime, determines the possibilities for obtaining, researching and using information about a crime during an investigation and developing methods and means for this. It forms the basis of the formation of knowledge and skills of the professional activities of lawyers. Today, criminology is an independent branch of special legal scientific knowledge, which has its subject, system, scientifically grounded methods and methods for solving scientific and practical problems. Problems of investigation of the crime and the activities of its disclosure, investigation and prevention have traditionally been the main for forensic science. For many years, criminology has gained experience, developed methods, techniques and recommendations that enhance the effectiveness of criminal prosecution at all stages of pre-trial investigation. Forensic theory is increasingly defining the requirements of investigative, expert and judicial practice. Therefore, the theoretical and practical aspect of forensic activity in the present conditions is of paramount importance. The working program "Criminology" contains two content modules. The first introduces the general theory of criminology and forensic technology, and in the second one - criminalistic tactics and methods of investigation of certain types of crimes. Particular attention is paid to the practical use of criminology in the prevention and disclosure of crimes.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-01-30, криміналістика, криміналістична техніка, дактилоскопія, трасологія, холодна зброя, балістика, судове почеркознавство, габітоскопія, техніко-криміналістичне дослідження документів, криміналістичні обліки, одорологія, forensic science, forensic technology, fingerprinting, traosology, cold weapons, ballistics, judicial handwriting, gabioscopy, technical and forensic study of documents, forensic accounting, odorology
Шифр: 07-01-30
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 17 Dec 2018 10:33
Last Modified: 17 Dec 2018 10:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12747

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year