Робоча програма навчальної дисципліни «Методика науково-педагогічних досліджень» для здобувачів IІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Науки про освіту», спеціалізація «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL RESEARCH" for applicants of the II (master's) level of higher education specialty 011 "Education Science" Specialization "Pedagogy of Higher School"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-109 Ставицький, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика науково-педагогічних досліджень» для здобувачів IІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Науки про освіту», спеціалізація «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL RESEARCH" for applicants of the II (master's) level of higher education specialty 011 "Education Science" Specialization "Pedagogy of Higher School". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-109 (1).pdf

Download(862kB) | Preview

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Методика науково-педагогічних досліджень» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів відповідно до навчального плану для спеціальності «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати магістр відповідно до вимог освітньої програми алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Методика науково-педагогічних досліджень», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Особливістю курсу "Методика науково-педагогічних досліджень" є його спрямованість на індивідуальні запити магістрів щодо написання магістерської роботи за обраною проблематикою. Предметом дисципліни є вивчення наукoвo-дoсліднoї рoбoти студентів, яка включає: технoлoгію власне oрганізації та керівництва діяльнoсті студентів, технoлoгію відбoру та структурування змісту (технoлoгію кoнструювання завдань), технoлoгію кoнтрoлю ефективнoсті її oрганізації та результативнoсті викoнання завдань. The working curriculum on discipline "Methodology of scientific and pedagogical researches" is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, developed by the Department of Social Sciences on the basis of an educational professional program of preparation of masters in accordance with the curriculum for the specialty "Pedagogy of the Higher School" of full-time and part-time teaching. The work syllabus is structured in accordance with the requirements of the ECTS. The program determines the amount of knowledge that must be mastered in accordance with the requirements of the educational program of the study program algorithm of the discipline "Methodology of scientific and pedagogical research", the necessary methodological support, components and technology for assessing the academic achievements of students. The peculiarity of the course "Methodology of scientific and pedagogical research" is its orientation to the individual requests of masters in writing a master's thesis on a chosen topic. The subject of discipline is the study of the sciences and practical skills of students, which includes: the technical organization of the organization itself and the management of the student's activities, technical analysis and structuring of the content (technology of the task setting), technical control over the effectiveness of its organization and the efficiency of the tasks

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-109, педагогічне дослідження, класифікація, тема дослідження, актуальність дослідження, об’єкт і предмет дослідження, мета і завдання дослідження, гіпотеза дослідження, методологічні і теоретичні засади педагогічного дослідження, наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження, практичне значення результатів дослідження та їх впровадження, достовірність (вірогідність результатів дослідження), захист, pedagogical research, classification, topic of research, relevance of research, object and subject of research, purpose and tasks of research, hypothesis of research, methodological and theoretical foundations of pedagogical research, scientific novelty and theoretical value of research results, practical value of research results and their implementation, reliability (probability of research results), protection
Шифр: 07-03-109
Subjects: Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка > 11 Освітні, педагогічні науки
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 20 Mar 2019 13:51
Last Modified: 20 Mar 2019 13:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14266

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year