Робоча програма навчальної дисципліни "Страхування" для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм". Program of the Discipline «Insurance» training direction 6.140103 – «Tourism»

Downloads

Downloads per month over past year

05-08-29 Конарівська, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Страхування" для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм". Program of the Discipline «Insurance» training direction 6.140103 – «Tourism». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-08-29 (1).pdf

Download(826kB) | Preview

Abstract

Вибірковою частиною програми підготовки фахівців з напряму «Туризм» передбачається вивчення дисципліни «Страхування». Робоча програма дисципліни «Страхування» призначена для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» та укладено з урахуванням сучасних вимог до навчально-методичних документів і професійних компетенцій освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалаврів з туризму. Враховуючи те, що страхування в туризмі – це система відносин між страховою компанією і туристом по захисту його життя і здоров'я та майнових інтересів при настанні страхових випадків, то головним завданням страхування є надання гарантій щодо усіх непередбачених витрат, пов'язаних зі страховими випадками, які бере на себе страховик. Мета опанування дисципліни: набуття можливостей самостійного вирішення завдань предметної сфери діяльності у страхуванні, засвоєння фундаментальних засад налагодження страхових відносин у суспільстві; набуття знань з організації страхової діяльності на підприємствах різних форм господарювання та страхування фізичних осіб. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування дисципліни «Страхування»: соціально-особистісні (здатність навчатися; креативність, здатність до системного мислення; наполегливість у досягненні мети; турбота про якість виконуваної роботи); загальнонаукові (здатність аналізувати та синтезувати інформацію у сфері страхової діяльності; здатність розуміти сутність і проблеми розвитку страхування); загально-професійні (знання методів і засобів налагодження страхових відносин; здатність застосовувати інноваційні методи у страхуванні); спеціалізовано-професійні (знання сучасних теорій організації баз і сховищ даних, методів і технології їх обробки, уміння проектувати логічні та фізичні моделі баз даних і запити до них); інструментальні (формулювати права та обов'язки сторін у договорі страхування; професійно володіти термінологією страхування; визначати стратегію розвитку страхової діяльності). Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії: самостійне вирішення завдань предметної сфери діяльності у страхуванні. The optional part of the training program for specialists in the field of "Tourism" provides for the study of the discipline "Insurance". The work program of the discipline "Insurance" is intended for students of the direction of preparation 6.140103 "Tourism" and is made taking into account the modern requirements for educational-methodical documents and professional competences of the educational and qualification characteristics of bachelors on tourism. Insurance in tourism is a system of relations between an insurance company and a tourist to protect his life and health and property interests in the event of the occurrence of insurance cases, then the main task of insurance is to provide guarantees on all unforeseen costs associated with insurance incidents that take on yourself insurer. Objective of mastering discipline: acquisition of opportunities for solving problems of the substantive sphere of activity in insurance, assimilation of the fundamental principles of establishing insurance relations in society; acquisition of knowledge on the organization of insurance activities at enterprises of different forms of management and insurance of individuals. List of competencies that the student will acquire after completing the discipline "Insurance": social-personal (ability to study, creativity, ability to systematic thinking, persistence in achieving the goal, care for the quality of work performed); general sciences (the ability to analyze and synthesize information in the field of insurance activity; ability to understand the essence and problems of insurance); general-professional (knowledge of methods and means of establishing insurance relations, the ability to apply innovative methods in insurance); specialized-professional (knowledge of modern theories of organization of databases and data warehouses, methods and technology of their processing, ability to design logical and physical models of databases and requests to them); instrumental (to formulate the rights and obligations of the parties in the insurance contract; to have a professional knowledge of the terminology of insurance; to define the strategy of development of insurance activity). Sphere of realization of acquired competences in the future profession: independent solution of the tasks of the substantive sphere of activity in insurance.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-08-29, страхування, страхові ризики, майнове страхування, страхування цивільної відповідальності, страхування майна юридичних осіб, страхування майна фізичних осіб, ринок страхових послуг, державні органи регулювання страхової діяльності, страхування ризиків для туристичних підприємств, insurance, insurance risks, property insurance, civil liability insurance, property insurance of legal entities, property insurance of individuals, insurance services market, state regulators of insurance activity, insurance of risks for tourist enterprises.
Шифр: 05-08-29
Subjects: За напрямами > 14 - Сфера обслуговування > 1401 - Сфера обслуговування
За напрямами > 14 - Сфера обслуговування > 1401 - Сфера обслуговування > 6.140103 - Туризм
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Туризму та готельно-ресторанної справи
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 13 May 2019 12:09
Last Modified: 13 May 2019 12:09
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14820

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year