ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ В ГІРНИЧІЙ ГАЛУЗІ

Downloads

Downloads per month over past year

Корнієнко, В. Я. and Korniienko, V. Ya. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ В ГІРНИЧІЙ ГАЛУЗІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 176-189.

[img]
Preview
Text
Vt8319.zax.pdf

Download(211kB) | Preview

Abstract

В статті розкривається суть поняття компетенція, компетентнісний підхід у навчанні, описуються складові елементи поняття «компетенція». Проаналізований перелік основних ключових компетентностей студентів майбутніх фахівців в гірничій галузі. В сучасних умовах реформування освіти значна роль приділяється вихованню фахівця як особистості, здатної до самореалізації, самовизначення, самоусвідомлення у сучасних реаліях. Основною метою освіти є формування творчої особистості, що здатна саморозвиватися. Стратегії освіти потребує створення потужного, духовного, насиченого різноманіття освітнього середовища в Україні як складової європейського освітнього простору. Сучасний рівень технології та обладнання потребує змін в підготовці фахівця, щоб відповідати вимогам сучасного життя. Компетентність є основою для формування бази знань фахівця, його здатність здійснювати складні види діяльності. Завдання сучасного педагога, який займається підготовкою фахівця — використовувати весь арсенал педагогічного впливу на студента з метою формування цих компетентностей. Сучасна освіта передбачає переорієнтацію навчально-виховного процесу на постановку і розв’язання завдань самим студентом. Інтеграція в світовий освітній простір створює нові можливості для творчого розвитку кожної особистості. Результати багаторічної роботи експертів країн Європейського Союзу щодо реалізації компетентнісно-орієнтованої освіти свідчать, що для будь-якої країни корисно порівнювати міжнародний і національний досвіди як розвитку освітньої системи загалом, так і можливостей для запровадження компетентнісного підходу зокрема, повне копіювання будь-яких освітніх моделей і феноменів інших країн є непродуктивним, національні моделі освіти слід розбудовувати, керуючись національними потребами і особливостями.

Title in English

FEATURES OF FORMING THE CREATIVE PERSONALITY OF THE FACTOR IN THE MINERAL INDUSTRY

English abstract

The article reveals the essence of the concept of competence, competence approach in teaching, describes the components of the concept of "competence". A list of key competencies of prospective students in the mining industry is analyzed. In today's conditions of reforming education, a significant role is played for the education of a specialist as a person capable of self-realization, self-determination, self-awareness in contemporary realities. The main purpose of education is the formation of a creative person, capable of selfdevelopment. Educational strategies require the creation of a powerful, spiritual, richly diverse educational environment in Ukraine as a component of the European educational space. The current level of technology and equipment requires a change in the training of a specialist to meet the requirements of modern life. Competence is the basis for forming the knowledge base of a specialist, his ability to carry out complex activities. The task of a modern teacher who prepares a specialist — to use the whole arsenal of pedagogical influence on the student in order to form these competencies. Modern education involves a reorientation of the educational process to the formulation and solving of tasks by the student himself. Integration into the world of educational space creates new opportunities for the creative development of each individual. The results of the many years of European Union experts' work on the implementation of competence-oriented education show that it is useful for any country to compare international and national experiences as the development of the educational system as a whole, and the possibilities for introducing a competent approach in particular, full copying of any educational models and the phenomena of other countries are unproductive, national models of education should be developed, guided by national needs and peculiarities.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: компетенція, компетентність, освітня компетентність, ключові компетенції, холістичне мислення, інтегральна компетентність, competence, competence, educational competence, key competencies, holistic thinking, integral competence
УДК: 378.1
Бібліографічний опис: Корнієнко В. Я. Особливості формування творчої особистості фахівця в гірничій галузі / В. Я. Корнієнко // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 3(83). – С. 176-189.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2018 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2018
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 04 Jul 2019 11:49
Last Modified: 04 Jul 2019 11:49
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15206

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year