Робоча програма «Транснаціоналізація світової економіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "RANSNATIONALIZATION OF THE WORLD ECONOMY" specialty 292 "International economic relations"

Downloads

Downloads per month over past year

06-12-104 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Транснаціоналізація світової економіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "RANSNATIONALIZATION OF THE WORLD ECONOMY" specialty 292 "International economic relations". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-12-104-pdf (1).pdf

Download(957kB) | Preview

Abstract

Транснаціоналізація являє собою процес посилення світової інтеграції в результаті глобальних операцій ТНК. Розвиваючись з одногалузевих елементів національних господарських систем, сучасні ТНК перетворилися на міжгалузеві внутрішньодиверсифіковані комплекси з інтернаціональним масштабом операцій. Сфера діяльності ТНК постійно розширюється, тому в процесі вивчення дисципліни досліджуються не тільки усталені форми їх функціонування, теоретичні основи економічної політики в умовах глобалізації, але й сучасні аспекти і проблеми їх діяльності. Вивчаються питання становлення світової корпоративної системи та еволюція корпорацій в міжнародні компанії, періодизація розвитку ТНК, аналізуються теорії розвитку корпорацій та еволюція компаній в ТНК. В курсі наведені позитивні та негативні наслідки розвитку корпорацій та фактори, які сприяли посиленню ролі ТНК в умовах глобалізації, виділено основні напрями економічної політики ТНК в глобальному масштабі та сформульовано стратегію розвитку, виходу на нові ринки, що прийнятна для кожної ТНК окремо. Transnationalization is a process of strengthening global integration as a result of global operations of transnational corporations. Developing from single-sectoral elements of national economic systems, modern TNCs have become interdisciplinary, internally diversified complexes with an international scale of operations. The sphere of activity of TNCs is constantly expanding, therefore, in the course of studying the discipline, not only the established forms of their functioning, the theoretical foundations of economic policy in the conditions of globalization, but also contemporary aspects and problems of their activity are investigated. The questions of the formation of the global corporate system and the evolution of corporations in international companies, periodization of the development of TNCs, analysis of the theory of corporate development and the evolution of companies in TNCs are being studied. The course highlights the positive and negative effects of corporations and factors that have contributed to enhancing the role of TNCs in a globalizing environment, highlights the main trends of TNCs' global economic policies, and outlines a strategy for development, emerging markets, which is acceptable to each TNC separately

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-12-104, інтеграція, суспільний поділ праці, транснаціональні корпорації, транснаціоналізація економіки, прямі іноземні інвестиції, ринкова капіталізація, фінансова стійкість компанії, транскордонні злиття та поглинання, integration, social division of labor, transnational corporations, transnationalization of the economy, direct foreign investments, market capitalization; financial stability of the company, cross-border mergers and acquisitions
Шифр: 06-12-104
Subjects: Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Міжнародних економічних відносин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 10 Oct 2019 13:11
Last Modified: 10 Oct 2019 13:11
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15810

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year