Робоча програма навчальної дисципліни «Організація діяльності територіальних громад» для студентів заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня підготовки. Program of the Discipline "SYSTEMAL ANALYSIS OF INFORMATION PROCESSES" specialty 281 «Public management and administration»on the educationally-professional program "Local self-government"

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-106 Шанюк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація діяльності територіальних громад» для студентів заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня підготовки. Program of the Discipline "SYSTEMAL ANALYSIS OF INFORMATION PROCESSES" specialty 281 «Public management and administration»on the educationally-professional program "Local self-government". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-14-106 (1).pdf

Download(897kB) | Preview

Abstract

Навчальна програма дисципліни «Організація діяльності територіальних громад» розроблена відповідно до структури та змісту підручників та посібників, які рекомендовано для студентів вищих учбових закладів технічного, економічного, гуманітарного напрямків. Курс посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки магістра. Він належить до циклу гуманітарних дисциплін, пов’язаних з вивченням особливостей функціонування і розвитку особистості, а також спрямований на формування знань і умінь будувати відносини у діловій та повсякденній сферах життя. Дисципліна «Організація діяльності територіальних громад» є базовим курсом даного циклу, який вчить студентів розуміти факти та закономірності суспільних явищ демократичного суспільства. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, роздавальним та відео матеріалом до етапів створення територіальних громад. У Конституції України 1996 року вперше за новітніх часів на конституційному рівні проголошено, що “в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування” (ст. 7) і закріплено поняття місцевого самоврядування, яке визначається як право територіальної громади - жителів села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селищ та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів Україні (ст. 140). Нині в Україні на стадії становлення і формування перебуває самостійна навчальна дисципліна, наука, галузь законодавства і напрям практичної діяльності - місцеве самоврядування. На даний час ОТГ охопили близько 30% місцевих сільських громад України, що само по собі засвідчує актуальність даної проблеми. On-line tutorial of discipline "Organization of activity of territorial communities" is worked out in accordance with a structure and maintenance of train aids, which are recommended for the students of higher educational establishments technical, economic, humanitarian directions. A course occupies an important place in the general structurally-logical chart of preparation of master's degree. He belongs to the cycle of humanitarian disciplines, related to the study of features of functioning and development of personality, and also sent to forming of knowledge and abilities to build relations in the business and everyday spheres of life. Discipline "Organization of activity of territorial communities" is the base course of this cycle, which teaches students to understand facts and conformities to law of the public phenomena of democratic society. The study of theoretical material is accompanied by practical employments, distributing and video by material to the stages of creation of territorial communities. In Constitution of Ukraine of 1996 first at the newest times at constitutional level proclaimed, that "in Ukraine is acknowledged and guaranteed local self-government" (century 7) and the concept of local self-government, which is determined as a right for territorial society - habitants of village or voluntarily association in rural community of habitants of a few villages, settlements and city, is envisaged - independently to decide the question of local value within the limits of Constitution and laws to Ukraine (century 140). Presently in Ukraine on the stage of becoming and forming there is independent educational discipline, science, industry of legislation and direction of practical activity is local self-government. On this time ITK overcame close 30% of local rural communities of Ukraine

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-106, віче, Магдебурзьке право, земства, вибори, демократія, законодавча база, психічні явища, особистість, відносини, veche, Magdeburg law, right, zemstvos, elections, democracy, legislative base, psychical phenomena, personality, relations
Шифр: 06-14-106
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 11 Nov 2019 10:36
Last Modified: 11 Nov 2019 10:36
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16320

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year