РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАСЛІДКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Downloads

Downloads per month over past year

Євдокимов, В. В. and Грицишен, Д. О. and Драган, І. О. and Поляк, K. Ю. and Скаковська, С. С. and Yevdokymov, V. V. and Grytsyshen, D. O. and Dragan, I. O. and Polyak, K. Y. and Skakovska, S. S. (2019) РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАСЛІДКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (4(31)). pp. 125-135.

[img]
Preview
Text
Скаковська, С. С. EMERGENCY CONSEQUENCES INFORMATION DISCLOSURE IN THE ACCOUNTING SYSTEM.zax.pdf

Download(2MB) | Preview

Abstract

На сьогодні бухгалтерська звітність є одним з найбільш динамічних елементів методу обліку. Перш за все, це пов’язано з відповідністю його предметa вимогам різних користувачів, які бажають дізнатися, що економічні умови в реальності швидко змінюються. Тому, застосовуючи методи економічного аналізу на основі даних бухгалтерського обліку, можна розрахувати діапазон цифр, що дають можливість оцінити як фінансовий стан, так і економічний потенціал підприємства в майбутньому і минулому. Тому для обчислення таких цифр у справах бухгалтерського обліку повинна бути інформація про надзвичайні наслідки, що впливають на виробничі процеси, вартість продукції і фінансові результати підприємства. Ця умова дозволить оцінити їхній вплив на фінансові показники та економічний потенціал підприємства. Сформульовано напрями розширення фінансової звітності за змістом і формою. Фінансова звітність удосконалюється з метою відображення інформації про надзвичайні наслідки за рахунок розширення факторів у наявних главах (як частина інших витрат) і формування нової глави V «Зовнішні та внутрішні ризики впливу на навколишнє середовище», що містить інформацію про відокремлення надзвичайних наслідків від витрати на діяльність. Фрагменти приміток до річної фінансової звітності розроблено, що дає можливість оцінити вплив надзвичайних наслідків на необоротні та оборотні активи і виробничий процес. Побудова конкретної інформації для внутрішнього використання про надзвичайні наслідки здійснюється на основі обґрунтованих напрямів формування внутрішньої звітності та розроблення шляхів і механізмів формування їхніх факторів. Це дозволило підвищити якість інформаційного простору управління діловою діяльністю в надзвичайних умовах. Використання пропозицій на практиці сприяло підвищенню якості інформаційного простору при ухваленні рішень користувачами і розробленні комплексу заходів щодо запобігання надзвичайним наслідкам та їх ліквідації . У свою чергу, аналітичні заходи, розраховані на основі їхніх фактів, ураховуватимуть низку факторів, що дозволяють повністю оцінити фінансовий стан та економічний потенціал.

Title in English

EMERGENCY CONSEQUENCES INFORMATION DISCLOSURE IN THE ACCOUNTING SYSTEM

English abstract

Nowadays accounting statements is one of the most dynamic accounting method elements. First and foremost it is related to the correspondence of its subject-matter to the demands of different users willing to know economic conditions in reality changing rapidly. Thus, applying methods of economic analysis on the basis of accounting data it is possible to calculate a range of figures giving an opportunity to estimate both financial condition and economic potential of the enterprise in the future and the past. That is why to calculate such figures in the copes of accounting there should be information about emergency consequences cases affecting the production processes, product cost and further the enterprise’s financial results. This condition will allow estimate their influence on the financial figures and economic potential of the enterprise. The directions of financial statement’s expanding in content and form are articulated. Financial statement is improved in order to reflect information about emergency consequences through expanding factors in already existing chapters (as a part of other costs) and formation of the new chapter V «External and internal risks environmental impact» containing information about separation of emergency consequences from activity costs. Fragments of notes to the annual financial statement are developed giving an opportunity to estimate the impact of emergency consequences on noncurrent and current assets and the production process. Building specific information for internal use about emergency consequences is performed on the basis of justified directions of internal reporting formation and development of ways and mechanisms of their factors formation. It allowed to increase quality of information space of business activity management in emergency conditions. The use of suggestions in practice contributed to increasing the information space quality in users’ decision-making and developing a complex of measures to prevent and address the emergency consequences. In its turn analytical measures calculated on the basis of their facts will take into account a number of factors allowing to fully estimate the financial condition and economic potential.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: бухгалтерський облік, бухгалтерська звітність, фінансова звітність, внутрішня звітність, надзвичайні наслідки, збитки, майно, зобов’язання, accounting, accounting statement, financial statement, internal statement, emergency consequences, loss, property, obligations
УДК: 657.44
Бібліографічний опис: Emergency consequences information disclosure in the accounting system / V. V. Yevdokymov, D. O. Grytsyshen, I. O. Dragan [etc] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. - Харків : ДВНЗ "Університет банківської справи", 2019. - Вип. 4(31). - С. 125-135.
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 16 Jan 2020 12:43
Last Modified: 16 Jan 2020 12:43
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16805

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year