Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 Психологія. Program of the Discipline POLITICAL PSYCHOLOGY for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-138 Ставицький, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 Психологія. Program of the Discipline POLITICAL PSYCHOLOGY for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

[img] Text
07-03-138 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Політична психологія» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної та заочної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньої програми алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Політична психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів третього курсу з проблемами теорії і практики сучасної політичної психології, сформувати початкові уміння та навички інформаційно-аналітичної роботи в галузі політичної психології, розвивати професійне мислення та сприяти професійному самовизначенню. Предметом «Політичної психології» є психологічні аспекти політичної діяльності, поводження і відносин як специфічної сфери соціального життя й особливості осіб, що безпосередньо діють у політичному процесі. У широкому значені, наука розглядає явища суспільної й індивідуальної психіки, сполучені з політикою у всіх її проявах. The Political Psychology Curriculum is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, developed by the Department of Social Disciplines on the basis of a bachelor's educational program in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" of full-time and correspondence forms of study. The work program is concluded in accordance with ECTS requirements. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of the educational program of the algorithm of studying the educational material of the discipline "Political Psychology", the necessary methodological support, components and technology of assessment of students' educational achievements. The purpose of the course is to familiarize the students of the third year with the problems of theory and practice of modern political psychology, to form the initial skills and information-analytical work in the field of political psychology, to develop professional thinking and to promote professional self-determination. The subject of "Political Psychology" is the psychological aspects of political activity, behavior and relationships as a specific sphere of social life and the peculiarities of persons directly involved in the political process. In a broad sense, science considers the phenomena of the social and individual psyche, connected with politics in all its manifestations

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-138, психологія, діяльність, політика, людина, особистість, група, психологічна сумісність, спілкування, взаємодія, соціальні впливи, стратегія, активність, активісти, політична психологія, політична свідомість, політична самосвідомість, колективне несвідоме у політиці, політична культура, політична психіка, політичні установки і стереотипи, психологія мас, psychology, activity, politics, person, personality, group, psychological compatibility, communication, interaction, social influences, strategy, activity, activists, political psychology, political consciousness, political consciousness, collective unconscious in politics, political culture, political psyche , political attitudes and stereotypes, psychology of the masses
Шифр: 07-03-138
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 10 Feb 2020 13:30
Last Modified: 10 Feb 2020 13:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16979

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year