Робоча програма навчальної дисципліни «Навчальний практикум з первинного обліку» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Training workshop on primary accounting» Specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-89 Осадча, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Навчальний практикум з первинного обліку» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Training workshop on primary accounting» Specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img] Text
06-02-89 (1).pdf

Download(778kB)

Abstract

Невід’ємною частиною та першоосновою бухгалтерського обліку є первинний обліку господарських операцій. Досить жорсткі вимоги щодо якості інформації, які висуваються на сьогодні перед обліковою системою покликані задовольняти потреби користувачів у різного роду економічній інформації для прийняття відповідних рішень. Оскільки отримана облікова інформація повинна бути, насамперед, достовірною, вичерпною, повною та оперативною, то, відповідно, і носії такої інформації – первинні документи мають бути сформовані на високому рівні. У первинних документах бухгалтерського обліку реєструється не тільки факт господарської операції, а й інша, необхідна для обліку і контролю інформація. До такої інформації відносяться: зміст господарської операції; дата її здійснення, кількісна і грошова оцінка; підписи відповідальних осіб за проведення господарської операції й інша інформація. Зміст первинного документа визначається суттю (фактом) господарської операції, що відбивається в даному документі. Програма даного курсу розрахована на здобувачів вищої освіти, які будуть вивчати бухгалтерський та фінансовий облік, а також дисципліни, що безпосередньо формують компетентності фахівця відповідної спеціальності. Навчальна дисципліна «Навчальний практикум з первинного обліку» носить міждисциплінарний характер, передбачає використання сучасних технологій навчання, застосування практичних ділових ігор, вирішення ситуаційних завдань. У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти зможуть усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. An integral part and the basis of accounting is the primary accounting of business transactions. The rather stringent requirements for the quality of information put forward today before the accounting system are intended to satisfy the needs of users of various economic information for making appropriate decisions. As the received accounting information must be, first of all, reliable, comprehensive, complete and prompt, therefore, the media of such information – the primary documents should be formed at a high level. In the primary accounting documents are recorded not only the fact of the business transaction, but also other information required for accounting and control. Such information includes: the content of the business transaction; date of its implementation, quantitative and monetary evaluation; signatures of responsible persons for conducting business operations and other information. The content of the primary document is determined by the substance (fact) of the business transaction reflected in this document. The program of this course is designed for higher education students who will study accounting and financial accounting, as well as disciplines that directly shape the competencies of a specialist in the relevant specialty. The course "Training workshop on primary accounting" is multidisciplinary in nature, involves the use of modern teaching technologies, the use of practical business games, solving situational problems. As a result of the discipline, higher education graduates will be able to understand the nature of accounting, analysis, control, audit, taxation and understand their role and place in business

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-89, господарська діяльність, первинний документ, господарська операція, документообіг, облікові реєстри, economic activity, primary document, business transaction, document flow, accounting registers
Шифр: 06-02-89
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 26 Feb 2020 11:55
Last Modified: 26 Feb 2020 11:55
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17243

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year