Робоча програма навчальної дисципліни «Наукові основи землеустрою» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the discipline "Scientific bases of land management" branch of knowledge 19 «Architecture and construction» specialty 193 «Geodesy and land management»

Downloads

Downloads per month over past year

05-05-18 Ніколайчук, К. М. and Стахів, Я. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Наукові основи землеустрою» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the discipline "Scientific bases of land management" branch of knowledge 19 «Architecture and construction» specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

[img] Text
05-05-18 (1).pdf

Download(704kB)

Abstract

Фахівці спеціальності «Геодезія та землеустрій» - є основними учасниками землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності. Вони займаються відведенням земель підприємствам, організаціям для суспільних потреб та громадянам під індивідуальне будівництво, здійснюють оформлення та видачу документів на право власності, організують раціональне використання та охорону земель, займаються нормативною та експертною оцінкою землі та нерухомості. Завдання вивчення дисципліни: розкриття соціальної, економічної, організаційно-господарської та правової суті землеустрою і його соціально-економічний зміст; вивчення об'єктивних соціальних та економічних законів природи, встановлення форм і закономірностей їх прояву щодо організації території та оцінці впливу на землеустрій; розкриття суті землеустрою в зарубіжних країнах; вивчення теорії землеустрою, склад і види землевпорядних робіт, зміст, принципи та методи землевпорядного проектування; обґрунтування методів соціальної, економічної та екологічної оцінки ефективності землевпорядних рішень, розкриття системи землеустрою в Україні та управління нею. Дисципліна «Наукові основи землеустрою» базується на знаннях, одержаних з інших дисциплін фундаментальної підготовки бакалавра і, в свою чергу, є основою для вивчення інших дисциплін фахової підготовки. Specialists of the specialty "Surveying and Land Management" - are the main participants in land management, cadastre and evaluation activities. They are engaged in allotment of land to enterprises, organizations for public needs and citizens for individual construction, carry out registration and issue of documents for ownership, organize rational use and protection of land, engage in regulatory and expert evaluation of land and real estate. Objectives of studying the discipline: disclosure of social, economic, organizational and economic and legal nature of land management and its socio-economic content; study of objective social and economic laws of nature, establishment of forms and regularities of their manifestation regarding the organization of the territory and assessment of the impact on land management; disclosure of the nature of land management in foreign countries; study of land management theory, composition and types of land management works, content, principles and methods of land planning; substantiation of methods of social, economic and environmental assessment of the effectiveness of land management decisions, the opening of the land management system in Ukraine and its management. The discipline "Scientific Fundamentals of Land Management" is based on the knowledge obtained from other disciplines of fundamental bachelor's training and, in turn, is the basis for the study of other disciplines of professional training

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05–05-18, наукові методи досліджень, землеустрій, теоретичні основи землеустрою, система землеустрою, земельний кодекс, землевпорядна діяльність, межування земель, землевпорядне проектування, земельні відносини, управління системою землеустрою, правове забезпечення землеустрою, ефективність землеустрою, scientific research methods, land management, theoretical foundations of land management, land management system, land code, land management activities, land delineation, land planning, land relations, management of land management system, legal support of land management, land management efficiency
Шифр: 05-05-18
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 193 Геодезія та землеустрій
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 02 Mar 2020 09:49
Last Modified: 02 Mar 2020 09:49
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17302

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year