Робоча програма навчальної дисципліни «Арт-терапія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «ART THERAPY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-260 Шпак, С. Г. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Арт-терапія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «ART THERAPY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img] Text
07-03-260 (1).pdf

Download(961kB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Арт-терапія» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної форми навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Арт-терапія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Арт-терапія» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей процесу функціонування психіки, особливостей психотерапевтичного впливу на особистість. The work curriculum for the discipline "Art therapy" is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, which is developed by the Department of Public Disciplines on the basis of educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" full-time education. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of educational qualification characteristics, algorithm for studying the educational material of the discipline "Art therapy", the necessary methodological support, components and technology of evaluation of students' educational achievements. "Art therapy" is an integral part of the disciplines of the psychological cycle of the regulatory block. Her study involves the solution of a number of tasks of professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge and skills regarding the regularities of the process of functioning of the psyche, peculiarities of psychotherapeutic enthusiasm for specialty.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-260, психотерапія; психотерапевтичний процес; психотерапевтичний контакт; клієнт; арт-терапія; ізотерапія; казкотерапія; лялькотерапія; піскова терапія; музикотерапія; метафоричні карти, psychotherapy; psychotherapeutic process; psychotherapeutic contact; client; art-therapy; isotherapy; fairytale therapy; puppet therapy; sand therapy; music therapy
Шифр: 07-03-260
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 13 Mar 2020 12:07
Last Modified: 13 Mar 2020 12:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17406

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year