Робоча програма навчальної дисципліни «Корекційна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the Discipline CORRECTIVE PSYCHOLOGY for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-128 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Корекційна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the Discipline CORRECTIVE PSYCHOLOGY for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img] Text
07-03-128 (2) ,зах.pdf

Download(285kB)

Abstract

Робоча програма навчальної дисципліни «Корекційна психологія» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності 053 «Психологія» денної/заочної форми навчання. Робочу програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення матеріалу навчальної дисципліни «Корекційна психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Корекційна психологія» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей процесу функціонування психічних процесів людського організму. Curriculum Psychology Curriculum is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, developed by the Department of Public Disciplines on the basis of a bachelor's educational program in accordance with the curriculum for the specialty 053 "Psychology" full-time / correspondence form. The work program is concluded in accordance with the requirements of the creditmodular system of training organization. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of educational qualification characteristics, algorithm for studying the educational material of the discipline "Correction psychology", the necessary methodological support, components and technology of evaluation of students' educational achievements. "Correctional psychology" is an integral part of the disciplines of the psychological cycle of the regulatory block. Her study involves solving a number of tasks of professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge and skills regarding the regularities of the process of functioning of the mental processes of the human body

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-128, корекційний психолог, особистість, діагностичні методи, спілкування, зворотній зв’язок, методики, психокорекція, korean psychologist, special practitioner, diagnostic methodology, communication, best-sounding technique, psycho-correction
Шифр: 07-03-128
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 31 Mar 2020 12:21
Last Modified: 31 Mar 2020 12:21
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17545

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year