РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ" для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the discipline "SOCIAL PSYCHOLOGY. PSYCHOLOGY OF SOCIAL WORK" for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-155 Ставицький, О. О. (2020) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ" для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the discipline "SOCIAL PSYCHOLOGY. PSYCHOLOGY OF SOCIAL WORK" for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

[img] Text
07-03-155.pdf

Download(401kB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціальна психологія. Психологія соціальної роботи» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної та заочної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньої програми алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Соціальна психологія. Психологія соціальної роботи», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Мета навчальної дисципліни «Соціальна психологія. Психологія соціальної роботи»: виробити у студентів науковий світогляд і вміння аналізувати соціальнопсихологічні явища, характерні для соціальної реальності в сучасній Україні; сформувати систему знань про соціальну психологію як суспільне явище і як науку, що вивчає закономірності взаємозв'язку соціального і психологічного; навчити осмислювати систему людських стосунків, знаходити способи вирішення питань, що виникають в комунікативній сфері міжособистісних і міжгрупових взаємодій; вивчення особливостей психологічної роботи в системі соціальної діяльності. Предметом «Соціальної психології. Психологія соціальної роботи» є закономірності спілкування і взаємодії людей у суспільстві, колективі, групі; сформувати готовність студентів до реалізації основних форм та методів психосоціальної допомоги населенню в процесі виконання їхньої професійної діяльності. Знання в галузі соціальної психології дають можливість на практиці застосовувати комплексні методи вивчення соціально-психологічного клімату у колективі, а також розробляти і здійснювати програми соціально-психологічних досліджень. Навчальна дисципліна «Соціальна психологія. Психологія соціальної роботи» передбачає формування у студентів професійних компетенцій щодо здійснення у своїй роботі психологічно обґрунтованих дій. Інтенсивне впровадження психологічних методів в соціальну роботу обумовлено тим, що клієнт соціальної роботи – людина, яка опинилася у важкій життєвій ситуації. Розробкою методів і реалізацією психологічної підтримки традиційно займається практична психологія. Спеціаліст з соціальної роботи повинен вміти здійснювати індивідуальнопсихологічний підхід до конкретного клієнта, зWorking curriculum in the discipline "Social Psychology. Psychology of Social Work "is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, which is developed by the Department of Public Disciplines on the basis of educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty" Psychology "full-time and correspondence forms of study. The work curriculum is concluded in accordance with ECTS requirements. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of the educational program of the algorithm for studying the educational material of the discipline "Social Psychology. Psychology of social work », necessary methodological support, components and technology of evaluation of students' educational achievements. The purpose of the course "Social Psychology. Psychology of social work »: to develop students' scientific outlook and ability to analyze socio-psychological phenomena characteristic of social reality in modern Ukraine; to form a system of knowledge about social psychology as a social phenomenon and as a science that studies the patterns of the relationship between social and psychological; to learn to understand the system of human relations, to find ways to resolve issues arising in the communicative sphere of interpersonal and intergroup interactions; study of the features of psychological work in the system of social activity. The subject of "Social Psychology. Psychology of social work "is the patterns of communication and interaction of people in society, team, group; to form students' readiness for realization of the basic forms and methods of psychosocial assistance to the population in the process of performing their professional activity. Knowledge in the field of social psychology makes it possible to put into practice the complex methods of studying the social and psychological climate in the team, as well as to develop and implement programs of social and psychological research. Course "Social Psychology. Psychology of Social Work ”involves the formation of professional competencies for students to perform psychologically sound actions in their work. The intensive introduction of psychological methods into social work is due to the fact that the client of social work is a person who is in a difficult life situation. Practical psychology is traditionally engaged in the development of methods and implementation of psychological support. The social work specialist should be able to carry out an individualpsychological approach to a particular client, to know the psychological features of different social categories

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-155, психологія, соціальна психологія, людина, особистість, група, психологічна сумісність, соціалізація, лідер, статус, юрба, спілкування, взаємодія, соціальні впливи, соціальний працівник, соціальна робота, професійна мотивація, соціальна категорія, соціальні проблеми, групи населення, соціальна відповідальність, психологічний супровід, psychology, social psychology, person, personality, group, psychological compatibility, socialization, leader, status, crowd, communication, interaction, social influences, social worker, social work, professional motivation, social category, social problems, population groups, social responsibility, psychological support
Шифр: 07-03-155
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Apr 2020 08:47
Last Modified: 27 Apr 2020 11:58
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17829

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year