Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія науки і освіти» для здобувачів другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline «PHILOSOPHY OF SCIENCE AND EDUCATION» for applicants II (master's) level of education specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-150 Якубовська, С. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія науки і освіти» для здобувачів другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline «PHILOSOPHY OF SCIENCE AND EDUCATION» for applicants II (master's) level of education specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

[img] Text
07-03-150, 1.pdf

Download(287kB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Філософія науки і освіти» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів відповідно до навчального плану для спеціальності «Освітні педагогічні науки» денної та заочної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. Програма визначає обсяги знань, якими повинен опанувати магістр відповідно до вимог освітньої програми, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Філософія науки і освіти», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Мета навчальної дисципліни «Філософія науки і освіти» – формування у майбутнього фахівця загальних та професійних компетенцій, актуалізація проблеми особистісних та професійних якостей викладача вищої школи, формування професійних психологопедагогічних компетенцій майбутніх науково-педагогічних працівників, підвищення їхнього рівня готовності до здійснення викладацької діяльності у ЗВО. Предметом філософії науки і освіти є цілі, цінності, ідеали освіти в сучасному суспільстві, їхнє співвідношення з технологіями і практичними засобами, а також аналіз результатів та критеріїв їхньої оцінки. The "Philosophy of Science and Education" work program is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, which is developed by the Department of Public Disciplines on the basis of a master's ducational program in accordance with the curriculum for the specialty «Educational pedagogical sciences». The work curriculum is concluded in accordance with ECTS requirements. The program determines the amount of knowledge that the master must acquire in accordance with the requirements of the educational program, the algorithm for studying the educational material of the discipline "Philosophy of Science and Education", the necessary methodological support, components and technology for assessing students' academic achievement. The purpose of the discipline "Philosophy of Science and Education" - the formation of a future specialist of general and professional competencies, actualization of the problem of personal and professional qualities of a teacher of higher education, the formation of professional psychological and pedagogical competences of future scientific and pedagogical students, ZVO. The subject of the philosophy of science and education are the goals, values, ideals of education in modern society, their relationship with technology and practical means, as well as the analysis of the results and criteria for their evaluation

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-150, філософія освіти, методологія освіти, наукове знання, соціокультурний тип освіти, освітня парадигма, освітні технології, цілі, цінності, ідеали освіти, education philosophy, educational methodology, scientific knowledge, socio-cultural type of education, educational paradigm, educational technologies, goals, values, ideals of education
Шифр: 07-03-150
Subjects: Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка > 11 Освітні, педагогічні науки
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Apr 2020 08:47
Last Modified: 27 Apr 2020 08:47
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17830

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year