Робоча програма з дисципліни «Ідентифікація та моделювання систем керування» для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Identification and modeling of control systems" specialty 122 «Сomputer science and information technology»

Downloads

Downloads per month over past year

04-01-15 Сафоник, А. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Ідентифікація та моделювання систем керування» для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Identification and modeling of control systems" specialty 122 «Сomputer science and information technology». [Робочі програми]

[img] Text
04-01-15,1.pdf

Download(187kB)

Abstract

Метою вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка, отримання знань з розробки і дослідження математичних моделей систем керування на основі використання комп’ютерних технологій, вміння використовувати їх в навчальному процесі, дослідницьких і проектних роботах. В межах програми розглядається один змістовий модуль, в якому подано загальну характеристику математичного моделювання. В основу курсу покладено розгляд поняття системи моделей та аналізу технологічних об’єктів. Розглянуті основні типи математичних моделей та способи їх ідентифікації. Приділено увагу питанням моделювання систем контролю та керування в умовах невизначеності. Розглянуто основні напрямки застосування математичного моделювання. Під час вивчення аспіранти розглянуть існуючі методологічні підходи до ідентифікації і моделювання розімкнених нелінійних динамічних систем. Освоять принципові відмінності моделювання нелінійних динамічних систем з непередбачуваною поведінкою – emergent systems, прикладом яких є системи автоматизованого управління процесом буріння, особливості ідентифікації систем контролю параметрів процесів, навчаться інтерпретувати методологічні підходи з позицій їх можливого використання для автоматизованого управління. Моделювання є одним з найважливіших напрямків підготовки сучасного інженера та наукового співробітника в галузі систем керування. Воно пронизує всі аспекти його діяльності, адже на відміну від робітника, інженер працює не безпосередньо з об’єктом, а з його описом. Це може бути або проект певної технічної системи, або програма розрахунків, або вказівки, які інженер-керівник дає підлеглим. Все це є моделі об’єктів або процесів, адже будь-який їх опис є моделлю. Та й сам процес навчання є фактично процесом моделювання, в якому студент за допомогою викладача створює модель предметної області, в якій він спеціалізується, і закріплює її у своєму конспекті. В останні роки постійно зростає роль математичного моделювання, яке починає переважати всі інші види моделювання. Це зумовлено тотальним проникненням комп’ютерної техніки в усі аспекти життя. Адже кожна прикладна програма у комп’ютері є моделлю, а сам комп’ютер з системним програмним забезпеченням – засобом моделювання. В таких умовах дуже важливим є систематичний і чіткий погляд на загальні принципи математичного моделювання та ідентифікації, які допоможуть інженерам та науковим працівникам легко адаптуватися до будь-якої області діяльності. The purpose of the discipline is theoretical and practical training, knowledge of the development and research of mathematical models of control systems based on the use of computer technology, the ability to use them in the educational process, research and design work. Within the program one semantic module is considered, in which the general characteristic of mathematical modeling is presented. The course is based on the concept of a system of models and the analysis of technological objects. The basic types of mathematical models and ways of their identification are considered. Attention is paid to the issues of modeling control and control systems under uncertainty. The basic directions of the application of mathematical modeling are considered. Postgraduate students will consider existing methodological approaches to the identification and modeling of open nonlinear dynamic systems. They will learn basic differences in modeling of nonlinear dynamic systems with unpredictable behavior - emergent systems, which are examples of automated control of drilling process, features of identification of control systems of process parameters, will learn to interpret methodological approaches from the standpoint of their possible use for automated control. Simulation is one of the most important areas of training for modern engineers and researchers in the field of control systems. It permeates all aspects of its activity because unlike the worker, the engineer does not work directly with the object, but with its description. It may be either a project of a particular technical system, or a program of calculations, or instructions given by the supervising engineer to subordinates. These are all models of objects or processes because any description of them is a model. And the learning process itself is actually a simulation process in which the student, with the help of a teacher, creates a model of the subject area in which he specializes and consolidates it in his synopsis. In recent years, the role of mathematical modeling has steadily increased, and all other types of modeling are beginning to prevail. This is due to the total penetration of computer technology in all aspects of life. After all, every application on your computer is a model, and the computer with the system software is a simulator. In such circumstances, a systematic and clear view of the general principles of mathematical modeling and identification that will help engineers and researchers easily adapt to any field of activity is very important

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-01-15, ідентифікація, обернені задачі, методи обробки експериментальних даних, активні та пасивні експерименти, identification, inverse tasks, experimental data processing methods, active and passive experiments
Шифр: 04-01-15
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 122 Комп’ютерні науки
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Прикладної математики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 13 May 2020 14:46
Last Modified: 13 May 2020 19:25
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18059

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year