Робоча програма “Інформаційні процеси у соціальних мережах” для аспірантів, які навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Program of the discipline "Information processes in the social networks" specialty 122 "Сomputer science and information technology"

Downloads

Downloads per month over past year

04-01-17 Турбал, Ю. В. (2017) Робоча програма “Інформаційні процеси у соціальних мережах” для аспірантів, які навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Program of the discipline "Information processes in the social networks" specialty 122 "Сomputer science and information technology". [Робочі програми]

[img] Text
04-01-17,1.pdf

Download(228kB)

Abstract

Метою програми є ознайомлення з новими підходами до моделювання процесу поширення повідомлень в соціальних мережах на базі процедур синтезу існуючих моделей поширення повідомлень та процесів формування громадської думки з використанням переваг останніх. В межах програми розглядаються два змістові модулі. Перший - це дослідження процесів прийняття рішення індивідом щодо поширення повідомлень. Цей процес в основних рисах нагадує процес передачі збудження нервовою клітиною: якщо вхідний сигнал перевищує деякий пороговий рівень, клітина формує певний сигнал на виході. Фундаментальним підґрунтям при цьому є модель Ходжкіна-Хакслі, яка запропонована для моделювання процесу поширення збурення в аксоні кальмара та низка спрощених моделей, зокрема, моделі Фітцх’ю-Нагумо, Алієва-Панфілова, Зімана, Бікташева. Другий - це модель Фермі-Паста-Улама, яка використовується для моделювання процесів передачі хвиль у ланцюжках. Застосування аналогічного підходу до соціальних мереж є також логічним, адже набір індивідів, що передають повідомлення в соціальній мережі, теж можна подати як певний ланцюжок. Якщо врахувати соціокомунікаційний поріг збудження індивіда, що поширює повідомлення, можемо сформувати певні модифікації моделі ФерміПаста-Улама, наприклад, розглядаючи випадки, коли система кульок, що аналізуються в цій моделі, знаходиться на ламких стержнях. Зазначений клас моделей враховує специфічні механізми передачі повідомлень в ланцюжках мережевого графу, в якому вершинами є індивіди, які при отриманні повідомлення спочатку формують своє ставлення до нього, а потім приймають рішення щодо подальшої передачі цього повідомлення за умови, що відповідний потенціал взаємодії двох індивідів перевищує певний пороговий рівень. У цьому класі математичних моделей поширення повідомлень в соціальних мережах вдалось системно поєднати підходи, що застосовуються для моделювання процесів поширення повідомлень та процесів формування думки як у окремих індивідів, так і громадської думки у певній спільноті. The program is devoted to the modern approaches of modeling the process of message dissemination in social networks on the basis of procedures of synthesis of existing models of message dissemination and processes of forming of public opinion using the advantages of the latter. The program covers two content modules. The first is devoted to investigation of the individual's decision-making processes regarding the dissemination of messages. This process resembles in principle the process of transmitting excitation by a nerve cell: if the input signal exceeds a certain threshold level, the cell generates a specific signal at the output. The fundamental basis for this is the Hodgkin-Huxley model, which is proposed to simulate the process of propagation of squid perturbations and a number of simplified models, in particular, the models of Fitzhugh-Nagumo, Aliyev-Panfilov, Ziman, Biktashev. The second is the Fermi-Pasta-Ulam model, which is used to model the wave transmission processes in chains. Applying a similar approach to social networks is also logical, since a set of individuals who send messages on a social network can also be represented as a specific chain. Taking into account the socio-communication threshold of excitation of the message-propagating individual, we can form certain modifications to the Fermi-Paste-Ulam model, for example, by considering cases where the ball system analyzed in this model is on brittle rods. This specified class of models takes into account specific mechanisms of message transmission in the chains of the network graph, in which the vertices are individuals, who upon receipt of the message first form their attitude to it, and then decide on the further transmission of this message, provided that the respective interaction potential of the two individuals exceeds a certain threshold level. In this class of mathematical models of message dissemination on social networks, we have been able to systematically combine the approaches used to model the processes of message propagation and thought formation processes both in individuals and in the public in a particular community

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-01-17, соціальна мережа, математичне моделювання, потоковий граф повідомлень, соціокомунікативний потенціал, social network, mathematical modeling, message flow graph, sociocommunicative potential
Шифр: 04-01-17
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 122 Комп’ютерні науки
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Прикладної математики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 13 May 2020 14:46
Last Modified: 13 May 2020 19:23
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18061

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year